Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I” w formie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Torzym ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Torzym
  Wojska Polskiego
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  REGON: 970770439
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.torzym.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I” w formie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I.”5.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona dokumentację projektową a następnie na jej podstawie wykona roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania na „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I.”(załącznik nr 1 do SWZ).5.3. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:1) Zadanie 1 — Dokumentacja projektowa. Zakres niezbędnych prac projektowych został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym.2) Zadanie 2 — Roboty budowlane obejmujące;5.4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają:5.4.1. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I.” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,5.4.2. wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 60.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)19.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.19.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.19.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).19.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005 podając w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu BGN.II.271.1.2023 - „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach Etap I”19.6. Skutecznie wniesione wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania (zaksięgowania przez bank Zamawiającego) środków pieniężnych na rachunku bankowym Zmawiającego, o którym mowa w pkt. 19.5. SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).19.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt. 19.4. lit. b- d SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego podpisem elektronicznym.19.8.Dokumenty, o którym mowa w pkt. 19.4. lit. b- d SWZ, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określone w ustawie Pzp.19.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:10.1 . 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.10.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:10.1.3.3. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli:Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, którym zostanie on opublikowany.10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:10.1.4.1. Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:- dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie kanalizacji sanitarnej o wartości zamówienia co najmniej 1.000.000 zł brutto każda.W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż złoty, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złote wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.10.1.4.2. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia tj.:- Projektant - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia,- Kierownik budowy pełniący jednocześnie funkcję kierownika robót sanitarnych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia;- Kierownik robót elektrycznych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia;- Kierownik robót drogowych - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia;UWAGA:Zamawiający dopuszcza wykazanie w/w spełnienia warunków udziału w postepowaniu w sytuacji, gdy jedna osoba będzie spełniała powyższe warunki łącznie (pkt. 10.1.4.2).Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. DzU. z 2021r. poz. 1646) pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach