Przetargi.pl
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KS. JERZEGO KOWALCZYKA W ZGIERZU

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427162854 w. 200, 7143200 , fax. 427 143 203
 • Data zamieszczenia: 2019-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427162854 w. 200, 7143200, fax. 427 143 203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umz.zgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KS. JERZEGO KOWALCZYKA W ZGIERZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu oraz odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2), pozwoleniem na budowę oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załączniki nr 3 i nr 4) należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Inwestycja w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni ul. ks. Jerzego Kowalczyka realizowana i współfinansowana jest ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45. Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w szczególności obejmuje: 1. Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka na odcinku od istniejącej studni D1 do studni D4 wraz z 3 wpustami ulicznymi (deszczowymi). Całkowita długość kanału deszczowego wynosi ok. 152,5 m. Kanał należy wykonać z rur Ø 315x9.2 SDR 34 PCV. 2. Budowę 3 studni rewizyjnych o średnicy ϕ 1,0 m z prefabrykowanych kręgów betonowych lub alternatywnie z kręgów żelbetowych na podmurówce z cegły kanalizacyjnej. Włazy typu ciężkiego z pokrywą na zatrzask klasy DN 400 kN. 3. Budowę 3 wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości ok. 10 m, z rur Ø 160 PVC SDR 34. Wpusty uliczne ściekowe klasy A15-D400 z pokrywą DW-O, pierścieniem odciążającym i szczelną studzienką ściekową o średnicy ϕ 425 mm. Wpusty typowe, żeliwne. Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej, w szczególności obejmuje: 1. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm, - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm, - warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm, - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm po zagęszczeniu. 2. Wykonanie nawierzchni ziemnej: - warstwa dolna z tłucznia kamiennego gr. 10 cm po uwałowaniu, - warstwa górna z tłucznia kamiennego gr. 10 cm po uwałowaniu. 3. Wykonanie nawierzchni z płyt YOMB: - warstwa odsączająca gr. 15 cm, - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm po zagęszczeniu, - nawierzchnia z płyt wielootworowych YOMB. 4. Wbudowanie krawężników pomiędzy nawierzchnią asfaltową a nawierzchnią z płyt YOMB: - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej. 5. Odtworzenie oznakowania poziomego na nawierzchni asfaltowej. B/ Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji, - koszty prób, badań, odbiorów. - usunięcie drzew i krzewów, o ile zajdzie taka potrzeba. 2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas trwania robót, z wykonaniem oznakowania na koszt własny. 3. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulicy ks. Jerzego Kowalczyka. – drogi gminnej. 4. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace budowlane , w tym czynności: brukarskie, asfaltowe, murarskie i kanalizacyjne. Załączniki: 1. Projekt budowlany – kanalizacja deszczowa wraz z wpustami deszczowymi - załącznik nr 1. 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2. 3. Przedmiar robót – kanalizacja deszczowa – załącznik nr 3. 5. Przedmiar robót – otworzenie nawierzchni ulicy ks. Jerzego Kowalczyka – załącznik nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; - PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE Innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach