Przetargi.pl
„Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach”

Gmina Płoty ogłasza przetarg

 • Adres: 72-310 Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 851 415 , fax. 913 851 866
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płoty
  Pl. Konstytucji 3 Maja 1
  72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 851 415, fax. 913 851 866
  REGON: 85718232420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej naziemnej złożonej z maksymalnie 137 modułów fotowoltaicznych i łącznej mocy 39,52 kWp zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach, przy ul. Koszalińskiej 2A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystywania źródeł odnawialnych. 2. Warunki Wykonawstwa: 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie PFU oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. 2) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w PFU pod warunkiem że spełniają te same założenia technologiczne oraz zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie. Uwaga: wszystkie użyte znaki towarowe, patenty, nazwy własne, pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit) użyte w dokumentacji projektowej, należy rozumieć jako przykładowe, tzn. że możliwe jest zastosowanie materiałów budowlanych, urządzeń, rozwiązań technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, że będą one co najmniej równoważne, tj. o bezsprzecznie takich samych lub lepszych parametrach technicznych i cechach jakościowo-eksploatacyjnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, rozwiązania technologiczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie produkty równoważne zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami. 3.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ułożenie sieci kablowej, podłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej – min. 2 osób. 1) W takcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gryficach Filia Płoty rachunek bankowy nr 53 9376 0001 2009 0030 1934 0004 z dopiskiem wadium w przetargu na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową Płotach” nr ZP.271.03.2019.IM 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz Wykonawca może złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie i złożyć Sekretariacie Urzędu. Wówczas kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do terminu składania ofert wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego i bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP także, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, który udowodni Zamawiającemu rzeczywisty dostęp Wykonawcy do zasobów innego podmiotu na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w szczególności dokument określający: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór przykładowego zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania „za zgodność z oryginałem” dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym) Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach