Przetargi.pl
Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno POLSKI ŁAD

GMINA SŁUPNO ogłasza przetarg

 • Adres: 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SŁUPNO
  ul. Miszewska 8A
  09-472 Słupno, woj. mazowieckie
  REGON: 611015997
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno POLSKI ŁAD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest niżej wymieniony zakres prac:- Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowością Miszewko Strzałkowskie i Miszewko-Stefany oraz przebudowa StacjiUzdatniania Wody w miejscowości Mijakowo i- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łamanej, działki o nr ewid. 255/2, 255/3 w miejscowości Miszewko Strzałkowskie i- Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej – w działce o nr ewid. 256/2 w Miszewku Strzałkowskim i- Budowa sieci wodociągowej na działkach Ramutowo nr ew. 49; Sambórz nr ew.: 115, 101/2, 101/1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach