Przetargi.pl
Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części.

Miasto Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 48 627 654 300
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalisz
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 48 627 654 300
  REGON: 25085587700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5. SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części:Część 1 : Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary - „Płuca Kalisza” w Kaliszu. W zakres tej części zamówienia wchodzi m.in.: wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku, uzupełnienie brakującego ogrodzenia placu zabaw, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (siatka do tenisa ziemnego z słupkami do utwierdzenia wraz z namalowaniem linii na istniejącym boisku do koszykówki, zjazd linowy z siedziskiem, urządzenie linowe, dwa różne bujaki sprężynowe, trzy ławki z oparciem, trzy kosze na śmieci, trzy stojaki na rowery). Część 2: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Ostrowskiej na osiedlu Asnyka w Kaliszu. Zakres rzeczowy tej części zamówienia obejmuje m. in.: demontaż wskazanych urządzeń i elementów małej architektury, renowację istniejących na placu zabaw urządzeń i elementów małej architektury, przestawienie piaskownicy, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (zestaw zabawowy, dwa bujaki sprężynowe, tablica z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”, dwie ławki i cztery kosze na śmieci), wymianę ogrodzenia wraz z furtka i bramą, wertykulację nawierzchni z trawy, uzupełnienie trawników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, korekta zieleni. Część 3: Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Zakres rzeczowy tej części zamówienia obejmuje m. in.: demontaż i utylizację murku betonowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (huśtawka wagowa 1szt., karuzela tarczowa z ławeczkami 1 szt., huśtawka wagowa z siedziskiem gumowym 1 szt., huśtawka wahadłowa z siedziskiem „bocianie gniazdo” 1 szt., zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt., ławka parkowa z oparciem 2 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablica z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”. Wyrównanie terenu, uzupełnienie trawników, prace porządkowe.Zamawiający dopuszcza ± 5% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiarów urządzeń, opisanych wysokości i długości elementów składowych np.: podestów, ślizgów, mostków, z zastrzeżeniem, że ich zamontowanie nie może spowodować konieczności zwiększenia powierzchni i wymiarów placu zabaw, a w szczególności ilości nawierzchni bezpiecznej – dotyczy wszystkich Części zamówienia.3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1: 1.200,00 PLN, Część 2: 1.400,00 PLN, Część 3: 700,00 PLN. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty na zasadach zapisanych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;B) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w formie określonej w SIWZ);C) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w formie określonej w SIWZ).D) w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w formie pisemnej) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;E) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. IV.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach