Przetargi.pl
Budowa i przebudowa pieców kaflowych o kubaturze 0,74 m? i 0,83 m? w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z robotami towarzyszącymi

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-369 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3282021, 3282013 , fax. 0-71 3282027
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63A 63A
  50-369 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3282021, 3282013, fax. 0-71 3282027
  REGON: 02061050400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa pieców kaflowych o kubaturze 0,74 m? i 0,83 m? w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia: roboty budowlane. 2.Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę pieców kaflowych o kubaturze 0,74 m? i 0,83 m? w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z robotami towarzyszącymi, a w szczególności: rozbiórkę pieca kaflowego, przecieranie tynków z malowaniem farbą emulsyjną za rozebranym piecem, budowę lub przebudowę nowego pieca kaflowego z kafli kwadratowych, montaż rury zapiecowej, montaż blachy przedpiecowej, wywiezienie gruzu budowlanego, uzyskanie przez wykonawcę pozytywnej opinii kominiarskiej. Łączna ilość pieców wynosi: -budowa pieców o kubaturze 0,74 m?: łączna kubatura - 21,46 m?, ilość pieców - 29 sztuk; -budowa pieców o kubaturze 0,83 m?: łączna kubatura - 9,96 m?, ilość pieców - 12 sztuk; -przebudowa pieców o kubaturze 0,74 m?: łączna kubatura - 14,80 m?, ilość pieców - 20 sztuk; -przebudowa pieców o kubaturze 0,83 m?: łączna kubatura - 1,66 m?, ilość pieców - 2 sztuki. 3.Zakres przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), przedmiary robót na budowę i przebudowę 1,0 m3 pieca kaflowego wraz z robotami towarzyszącymi (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 4.Wykaz adresowy lokali mieszkalnych, w których nastąpi budowa lub przebudowa pieców kaflowych stanowi załącznik 2 do SIWZ. 5.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.26.26.30-6 Wznoszenie pieców. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 7.Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9.Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 10.Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 11.Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 12.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia o wartości minimum 100.000 zł. W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626306
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach