Przetargi.pl
„Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap VI” w podziale na 4 części.

Gmina Turek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, Ogrodowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turek
  Ogrodowa 4
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  REGON: 311019556
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap VI” w podziale na 4 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi wewnętrznej w m. Korytków, Gmina Turek.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach:Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap VI.Przebudowa drogi gminnej nr 663534P w m. Słodków, gm. Turek w zakresie wykonania chodnika.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach:Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap VI.Budowa drogi gminnej nr 663528P w m. GrabieniecPrzedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach:Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap VI.Budowa drogi gminnej nr 663532P w m. Albertów.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach:Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek - etap VI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:- dla części 1 w kwocie: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)- dla części 2 w kwocie: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysięcy 00/100)- dla części 3 w kwocie: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100)- dla części 4 w kwocie: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była:w zakresie Części 1: budowa lub przebudowa lub remont drogi (lub dróg)o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto;w zakresie Części 2: budowa lub przebudowa lub remont drogi (lub dróg) w zakresie nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto;w zakresie Części 3: budowa lub przebudowa lub remont drogi (lub dróg)o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto;w zakresie Części 4: budowa lub przebudowa lub remont drogi (lub dróg)o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto;b) dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:w każdej Części - kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz minimum 4-letni staż zawodowy na stanowisku kierownika budowy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach