Przetargi.pl
„Budowa i modernizacja zieleńców w Katowicach” - 2

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 138
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 003545711
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i modernizacja zieleńców w Katowicach” - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część Nr 1 – „Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia” - L3/03/VIII:a) Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, teren zielony między siłownią plenerową a skwerem po drugiej stronie mostu w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne, na działkach nr 221, 222/1, 223/2, 223/5, 227/8, 228/7, KM43, Obręb 0002. oraz nr 190, 189/2. Właściciel – Miasto Katowice,b) Zakłada się demontaż części nawierzchni ciągu pieszego wraz z podbudową i ławek. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia placyku przed siłownią plenerową oraz zwężony chodnik przejścia pod mostem. Wykonany nowy chodnik w miejscu przedeptu. Wymianie ulegną ławki parkowe z koszami oraz zainstalowane baterie fotowoltaiczne z latarnią zwiększając użyteczność i bezpieczeństwo miejsca wypoczynku.c) BILANS TERENU- Powierzchnia chodników i placów - 221,08m2- Powierzchnia trawnika z rolki - 178,05 m2- Powierzchnia nawierzchni ze żwiru - 187,20 m2Część Nr 2 – „Eko-ostoja fauny i flory na "Szarotek" – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego” - L20/10/VIII:a) Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, Projekt obejmuje teren zielony dookoła placu zabaw, na działce nr 1841/309, KM1, Obręb 0014. Właściciel – Miasto Katowiceb) Zakłada się montaż dwóch fragmentów ogrodzenia akustycznego, które ma zniwelować wpływ placu zabaw na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową. Dla stworzenia eko - ostoi zakłada się dosadzenie drzew i krzewów i pnączy uzupełniających istniejącą roślinność. Na drzewach zostaną umieszczone 3 budki lęgowe. W najniższym miejscu zostanie umieszczone duże betonowe poidełko dla ptaków a wśród zieleni stanie domek dla owadów. Ogrodzenie akustyczne modułowe wysokości do 220cm. Szerokość paneli 180 cm.Część Nr 3 – „Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54” - L10/02/VIII:a) Lokalizacja planowanych prac: województwo śląskie, miasto Katowice, Projekt obejmuje teren zielony między domem kultury a budynkami mieszkalnymi w Katowicach przy ul. Jabłoniowej 54, na działce nr 17/7, KM18, Obręb 0001. Właściciel – Miasto Katowiceb) Zakłada się wykonanie demontaż żwirowej nawierzchni ciągu pieszego wraz z podbudową i ławek. Między istniejącymi krawężnikami z kostki granitowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonowej kostki trapezowej. Ławki usytuowane przy placyku zostaną wymienione. Obok każdej ławki z oparciem i podłokietnikiem będzie pozostawione miejsce do wypoczynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy ciągu pieszym zostanie usytuowany słup z urządzeniem fotowoltaicznym i latarnią solarną zwiększając bezpieczeństwo użytkowników terenu. Strefa spacerowa zostanie przystosowana do ruchu pieszych na wózkach, lub z laskami czy kijkami, a szerokość przejść spacerowych w wielu miejscach zostanie ograniczona do szerokości 150 cm lub 200cm. Uniemożliwi to parkowanie samochodów na terenie rekreacyjnym oraz pozwoli wytworzyć zatoczki wyposażone w ławki przeznaczone do wypoczynku. Nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej zostanie zamontowana na istniejącej podbudowie ( po sprawdzeniu jej stanu i grubości) między istniejącymi krawężnikami granitowymi. W miejscach wskazanych w dokumentacji zostaną zamontowane dodatkowe krawężniki chodnikowe, betonowe. We wskazanych miejscach dawna nawierzchnia zostanie zastąpiona nowymi nasadzeniami roślinnymi. Nowy układ rabat przewiduje się wykończyć żwirkiem płukanym grubości 5cm. Pod żwirem należy ułożyć agrowłókninę o gramaturze min 100g/m2, a pod nią warstwę ziemi ogrodniczej o gr. 20cm.c) BILANS TERENU- Powierzchnia chodników - 276,43 m2- Powierzchnia nawierzchni ze żwiru pod nowymi nasadzeniami - 38,34m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oddzielnie dla każdej Części.2. zdolność techniczna lub zawodowa:1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną oddzielnie dla każdej Części związaną z wykonaniem prac o takim samym lub podobnym charakterze polegającym na wykonaniu prac budowlanych związanych z wykonaniem robót betonowych, kamieniarskich, montażu małej architektury budowy ogrodzenia o wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oddzielnie dla każdej Części.Nie dopuszcza się sumowania zamówień o mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej wartości2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą uprawnioną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - to jest osobą posiadającą uprawnienia pozwalające na kierowanie wyżej wskazanymi robotami, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie wydane przez tą izbę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach