Przetargi.pl
Budowa i modernizacja placów zabaw na Zatorzu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja placów zabaw na Zatorzu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części obejmuje: a) Część I przedmiotu zamówienia: „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Mikołaja Reja w Lesznie”: - przesunięcie istniejących na placu zabaw „karuzeli” i „liczydła”, - wymiana nawierzchni na całej powierzchni placu zabaw na bezpieczną – piasek, - montaż dodatkowej huśtawki – „bocianie gniazdo”. b) Część II przedmiotu zamówienia: „Budowa placu zabaw przy ulicy Stefana Okrzei w Lesznie”: - budowa ogrodzenia, - wymiana nawierzchni na bezpieczną – piasek, - montaż wyposażenia placu zabaw i elementów małej architektury. c) Część III przedmiotu zamówienia: „Budowa placu zabaw przy ulicy Św. Józefa w Lesznie”: - budowa ogrodzenia, - wymiana nawierzchni na bezpieczną – piasek, - montaż wyposażenia placu zabaw i elementów małej architektury, - montaż urządzeń do ćwiczeń oznaczonych jako „etap II” w Załączniku nr 8 do SIWZ, tj. 1x prasy nożnej i 1x orbitreka. UWAGA: Budowa wiaty rekreacyjnej i posadzki z kostki betonowej pod wiatą nie wchodzi w zakres zamówienia. d) Część IV przedmiotu zamówienia: „Budowa placu zabaw przy ulicy Andrzeja Krzyckiego w Lesznie”: - budowa ogrodzenia, - wymiana nawierzchni na bezpieczną – piasek, - montaż wyposażenia placu zabaw i elementów małej architektury, - montaż wyposażenia placu zabaw oznaczonego jako „etap II” w Załączniku nr 8 do SIWZ, tj. 1x duży zestaw, 1x huśtawka ważka, 1x domek, - wymiana nawierzchni na całej powierzchni placu zabaw na bezpieczną – piasek. Zamawiający zastrzega, iż: - urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu, - do wyposażenia placu zabaw należy użyć urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty, atesty, deklaracje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań bezpieczeństwa zawartych w obowiązujących Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach, - Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę wyposażenia placu zabaw fabrycznie nowego tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, kompletnym, wolnym od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz nie prototypowego, - ze względu na wielką różnorodność wyposażenia placów zabaw, typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form- zawarte zdjęcia w dokumentacji mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny, mają na celu przybliżenie ostatecznego wyglądu placu zabaw, nie są w żadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem, - bezwzględnie należy zachować powierzchnię placu zabaw oraz zasadę, że strefy bezpieczne dla poszczególnych urządzeń nie mogą się nakładać. 2. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robót i wizję lokalną. 3. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projekcie budowlanym i polskich normach z uwzględnieniem określonych w SIWZ warunków do w/w dokumentów. 4. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do tych określonych w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Formularzu oferowanego sprzętu (Załącznik nr 1a do SIWZ), pod warunkiem: - zaoferowania urządzeń o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej oraz Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu), - wykazania, że zaoferowane w ofercie urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu), zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 7. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie w formularzu oferowanego sprzętu, stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych, opisów technicznych, lub innych dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu). UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych niespełniających minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu), oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ. 9. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 10. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym protokołów z ewentualnych rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 5) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 6) zastosowanie szczególnych środków ostrożności i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza dzieci; 7) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 8) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 9) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 10) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (dot. Części III i IV przedmiotu zamówienia). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 11) organizację w razie wystąpienia wymagającej tego sytuacji posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do uczestniczenia w radach budowy na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 12) na każdej radzie budowy Wykonawca złoży sprawozdanie z zaawansowania robót oraz przedstawi sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia; 13) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 14) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu budowy; 15) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 16) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy; 17) pokrycia ewentualnych kosztów obsługi archeologicznej, 18) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 19) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 11.Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, urządzeń przekazanie Inspektorowi Nadzoru świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i obowiązujących polskich normach a dla urządzeń deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów lub innych nie wymienionych dokumentów w celu uzyskania zgody na ich stosowanie, wbudowanie. 10) Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. 11) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 12) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru. 13) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego; 14) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 15) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. a) SIWZ (dot. Części III i IV przedmiotu zamówienia) upływa przed terminem zakończenia robót objętych przedmiotowym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 13. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 15. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot zamówienia będzie następować dla każdej Części przedmiotu zamówienia na podstawie jednej faktury częściowej oraz na podstawie faktury końcowej. 16. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót pod warunkiem, że wartość wykonanych robót będzie większa od wartości fakturowanych robót. Fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczących odbioru częściowego dla każdej Części przedmiotu zamówienia. 17. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach