Przetargi.pl
„Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT - II”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20012 Lublin, ul. Strażacka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 351 240
 • Data zamieszczenia: 2017-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7
  20012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 351 240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kwpsplublin.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT - II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT - II”, a w ramach tego dostawa nw. sprzętu oraz oprogramowania serwerowego: 1. Serwerów z oprogramowaniem – 2 szt.; 2. Licencji na system do wirtualizacji wraz z 3-letnim wsparciem – 1 szt. W ramach dostawy przewidziane jest również przeprowadzenie przez Wykonawcę wdrożenia i uruchomienia serwerów, a ponadto wdrożenia i szkolenia dotyczącego oprogramowania do wirtualizacji na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga na sewery min. 3 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 5x8 (od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie) poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia przygotowaną w oparciu o Załącznik nr 1 do SIWZ i zgodnie z zawartą tam instrukcją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach