Przetargi.pl
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka.

Gmina Markowa ogłasza przetarg

 • Adres: 37-120 Markowa,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 265 352 , fax. 172 265 756
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Markowa
  37-120 Markowa, woj. podkarpackie
  tel. 172 265 352, fax. 172 265 756
  REGON: 69058180900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.markowa.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty drogowe na 4 odcinkach dróg w m. Tarnawka: W ramach dotacji udzielanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadań związanych z „Budową i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolny”: Zadanie 1: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz. o nr ewid 3529 w km 0+000 do 0+200 Zadanie 2: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz. o nr ewid 3563/3 w km 0+000 - 0+150 Zadanie 3: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz. o nr ewid 1398/2 w km 0+000 do 0+200 W ramach środków przyznawanych z funduszu sołeckiego: Zadanie 4: Remont drogi gminnej nr 109938 R Tarnawka "Łąki" dz. o nr ewid. 3561, 3560, 3559 w km 0+000 – 0+220 Zakres robót: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z kruszywa, odwodnienie korpusu drogi poprzez odmulenie rowów, wymianę przepustów i ułożenie cieków betonowych. Szczegółowy zakres robót określa: 1) Przedmiary robót - załącznik nr 7 a do SIWZ 2) Dokumentacja projektowa- załącznik nr 7 b do SIWZ 3) Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 7c do SIWZ Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane. 45233140-2 Roboty Drogowe Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu uproszczonego. Przedmiotowy kosztorys Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć jako załącznik przy podpisaniu umowy. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Wykonawca podczas odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, deklaracja zgodności, certyfikaty. Określone w przedmiarze robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacja i zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy na własny koszt uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski o/Markowa Nr rachunku: 63 9159 1036 2004 4000 0084 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium – „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka.” oraz włożyć do koperty zewnętrznej . Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Pzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach