Przetargi.pl
Budowa hali sportowej w Stawiskach

Gmina Stawiski ogłasza przetarg

 • Adres: 18-520 Stawiski, Plac Wolności
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 278 55 11 , fax. 86 278 55 33
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiski
  Plac Wolności 13/15
  18-520 Stawiski, woj. podlaskie
  tel. 86 278 55 11, fax. 86 278 55 33
  REGON: 52883000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej w Stawiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiskach wraz z rozbudową łącznika z budynkiem szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Zamówienie obejmuje: roboty budowlane, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne sanitarne, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne elektryczne, zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w niniejszej specyfikacji. Dokumentacje, na podstawie których należy wykonać przedmiot zamówienia stanowią załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach