Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu

Gmina Bukowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 309 310 , fax. 523 309 312
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowiec
  ul. Ceynowy 14
  86-122 Bukowiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 309 310, fax. 523 309 312
  REGON: 53155900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm-bukowiec.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o halę sportową. Budynek hali sportowej będzie połączony z budynkiem istniejącej Szkoły Podstawowej łącznikiem. Oba budynki są niepodpiwniczone i ocieplone. Planowana inwestycja zlokalizowana na dz. nr 221/6, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec. Hala sportowa, to budynek o konstrukcji murowanej, częściowo dwukondygnacyjny, posadowiony w poziomie istniejącego terenu, na planie dwóch prostokątów, z dachem hali gimnastycznej o przekroju łukowym przykrytym membraną oraz dachem płaskim przykrytym membraną nad pomieszczeniami pomocniczymi. Parametry hali sportowej :  wysokość hali sportowej w kalenicy - 11,95 m,  szerokość całkowita - 47,25 m,  długość budynku - 78,34 m,  pow. zabudowy - 2034,4 m²,  pow. użytkowa całość – 2331 m²,  kubatura – 19.112,51 m³ 1.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje : 1) rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o halę sportową, 2) wyburzenie części ściany istniejącej Szkoły Podstawowej i połączenie jej łącznikiem z kompleksem sportowym, 3) budowę układu komunikacyjnego pieszego i jezdnego z miejscami postojowymi (zjazd z drogi powiatowej nr 1521C- za zgodą i na warunkach zarządcy tej drogi Powiatowego Zarządcy Dróg w Świeciu, 46 stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych ), 4) budowę przyłącza i wewnętrznej sieci energetycznej z oświetleniem, 5) budowę przyłącza i wewnętrznej sieci wodociągowej, 6) budowę przyłącza i wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, 7) komunikacja wewnętrzna : chodniki, drogi wewnętrzne i parkingi. Parking: - kostka betonowa – 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa – 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, - grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa – 10cm. Droga manewrowa: - kostka betonowa – 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa – 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 25 cm, - grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa – 15cm. Chodniki i place: - kostka betonowa – 6 cm, - podsypka cementowo - piaskowa – 5 cm, - grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa – 15cm. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniają:  wydzielone stanowiska postojowe na placu parkingowym,  wejścia do budynku prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu,  wydzielona kabina higieniczno-sanitarna przystosowana dla osób niepełnosprawnych,  winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych,  pochylnia w łączniku pomiędzy halą gimnastyczną a budynkiem Szkoły. Tereny zielone – zaplanowano zieleń biologicznie czynną. Kolory kostki betonowej zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 1.2. Budynek hali sportowej. Budynek jest kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Bryła budynku murowana z cegły silikatowej drążonej gr. 24 cm, usztywniona słupami żelbetowymi 35x65 w rozstawie co 6,50 m, na których opiera się dźwigar łukowy drewniany. Konstrukcja dachu stanowią dźwigary łukowe z drewna klejonego z przegubem w kalenicy i ściągiem w poziomie oparcia. Całość konstrukcji wypełniona jest płatwiami z drewna klejonego warstwowo. Usztywnieniem konstrukcji są prętowe stężenia połaciowe. Rozpiętość osiowa punktów podparcia dźwigara wynosi 35,90 m. Konstrukcja stropodachu z płyt prefabrykowanych sprężonych HC150 i HC200 Konstrukcją trybun jest elementem nośnym strop jedno kierunkowo zbrojony oparty na wieńcu i belce żelbetowej BL10 o grubości 20 cm. układany z betonu C20/25 zbrojony zbrojeniem AIIIN. Klatki schodowe monolityczne gr. 10 cm z płyty żelbetowej trójprzęsłowej opartej na ścianie murowanej i belkach żelbetowych o wymiarach 25x30 cm. Ściany murowane z cegły silikatowej drążonej gr 24 cm klasy 20, murowana na cienkie spoiny zaprawą dedykowaną przez producenta. Arena boiska i stref bezpieczeństwa 45,25 m x 25,00 m. Boisko podzielone na trzy części dla grup ćwiczących kotarą. Podłoga areny podgrzewana. Na arenie boiska ( na podłodze sportowej ) należy wykleić i wymalować wymiary boisk wg przepisów poszczególnych organizacji sportowych, kolorystyka boisk wg przepisów poszczególnych organizacji sportowych uzgodniona z Zamawiającym. Na arenie będą wyklejone :  boiska centralne : siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna,  boiska treningowe - 3 x siatkówka (wydzielone liniami w ramach powierzchni ograniczonych kotarami ). Podłoga sportowa. Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie pływającym, rozumiana jako produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznej macie wraz z nawierzchnią użytkową z naturalnej wykładziny sportowej (linoleum). Grubość systemu 34 mm. Na system podłogi sportowej składa się:  folia paroizolacyjna układana na zakładkę gr. 0,2 mm,  warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowującej swoje właściwości elastyczne gr. 15 mm. ( pianka ma zapewnić optymalną sprężystość systemu ),  warstwa rozkładająca obciążenie o gr. 15 mm, tj. sklejka liściasta, wilgocioodporna, w rozmiarze 1250x2500 mm łączona na zamek miedzy płytami, zapewniając ich stabilne połączenie,  wykładzina odporna na ścieranie i odkształcenia typu linoleum surowe, na spodzie jutowym o gr. 4 mm. ( wykładzina, klej oraz sznur spoinujący pochodzą od tego samego producenta ),  listwy przypodłogowe drewniane,  linie nanoszone po całkowitym zakończeniu montażu podłogi sportowej,  kolory wykładziny stosownie do rodzajów boisk – ustalone przez Zamawiającego na etapie budowy. Najważniejsze parametry podłogi sportowej:  grubość warstwy użytkowej: min. 4 mm  tarcie EN 13036-4: min. 88  odporność na obciążenia toczne EN 1569: mniej niż 1500 N  odporność na ścieranie EN ISO 5470-1: min. 272 mg  odporność na wgniecenia EN 1516: max. 0,14 mm  reakcja na ogień: Cfl-s1  emisja formaldehydu: E1< max. 0,124 mg/m3  zawartość pentachlorofenolu: < 0,05 ppm Zamawiający wymaga, aby podłoga w systemie bezlegarowym była przebadana pod kątem spełniania parametrów normy PN-EN 14940. Przekrój podłogi sportowej:  warstwa izolacyjna z folii polietylenowej o grubości 0,2 mm,  pianka poliuretanowa o grubości 15 mm  sklejka z drzew liściastych o wymiarach 1250x2500 mm wilgocioodporna łączona wzdłuż długości i szerokości na pióro/wpust, za pomocą specjalnie zaprojektowanego zamka,  naturalne linoleum sportowe o grubości min. 4 mm, spoinowane sznurem tego samego producenta. UWAGA : Wykonawca wraz z wykładziną podłogową zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie do mechanicznego utrzymania wykładziny ( mycie i konserwacja ) zalecane przez producenta wykładziny. Koszt urządzenia wykonawca uwzględni w cenie oferty. Budynek będzie wyposażony w instalacje :  wodociągową: przyłącze wodociągowe od istniejącej sieci wodociągowej o śr. 110 mm zlokalizowanej na działce Inwestora do wewnętrznej instalacji wodociągowej w hali sportowej, wewnętrzna instalacja wodociągowa od studni wodomierzowej,  kanalizacji sanitarnej : przyłącze kanalizacji sanitarnej od budynku poprzez przepompownię ścieków do studni rozprężnej SR zlokalizowanej na działce Inwestora, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej : odprowadzenie ścieków deszczowych z dachu budynku hali i terenu utwardzonego będzie odbywało się rurami PCV do zbiorników retencyjnych na wodę deszczową,  wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwuprzewodową o parametrach 40/30°C, z rozdziałem mieszanym dla ogrzewania podłogowego i dla central wentylacyjnych, zasilaną z dwóch pomp ciepła dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. (układ z zabezpieczeniem – naczyniem systemu zamkniętego),  wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła za pomocą centrali. W obiekcie będą trzy układy wentylacji mechanicznej (wentylacja pracować będzie całkowicie na powietrzu zewnętrznym z wykorzystaniem odzysku ciepła ) :  układ nr 1 wentylacji nawiewno-wywiewnej za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej dla potrzeb hali,  układ nr 2 wentylacji nawiewno-wywiewnej za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej dla potrzeb zaplecza hali,  układ nr 3 wentylacji wywiewnej za pomocą wentylatorów kanałowych. Kanały rozmieszczone będą pod konstrukcją dachu sali gimnastycznej.  technologię pompy ciepła. Na potrzeby centralnego ogrzewania i chłodzenia zastosowane będą pompy ciepła o mocy 108,5 kW wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. W okresie przejściowym oraz letnim produkcję wody lodowej na potrzeby obiektu zapewniają dwie pompy ciepła pracujące w trybie aktywnym (produkcja wody lodowej o parametrze 9/15), a w okresie przejściowym oraz zimowym produkcję wody grzewczej na potrzeby obiektu. Dolnym źródłem ciepła dla pompy ciepła będzie rozdzielacz solanki ze studniami rozdzielczymi i odwiertami pionowymi w ilości 45 szt. o głębokości ca 100,0 m.  przyłącze energetyczne i instalacje elektryczne wewnętrzne :  wewnętrzną linie zasilającą (WLZ)  rozdzielnicę główną oraz główny wyłącznik prądu (PWP)  instalacje el. oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego  instalacje el. oświetlenia zewnętrznego - elewacyjnego  instalacje el. wewnętrzne do urządzeń wynikające z technologii budynku  instalacje el. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 230V  instalacje el. siły – technologiczna  instalacje zasilania jednostek wentylacji  instalacje teletechniczne, w tym: instalacje telefoniczną – teleinformatyczną  instalacje monitoringu wizyjnego CCTV  instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  instalacje systemu sterowania dzwonkami  instalacje systemu przyzywowego  instalacje tablicy świetlnej wyników  instalacja nagłośnienia  instalacje połączeń wyrównawczych  ochronę odgromową i przeciwprzepięciową  ochronę przeciwpożarową i BHP. Stolarka. Stolarka okienna : PCV/aluminium, szklenie dwuszybowe, okna rozwijalno-uchylne, współczynnik przenikania ciepła całych okien – 0,9 W/m²K, świetlik dachowy systemowy Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne : aluminiowe lub stalowe ocieplone, bezprogowe, rozwieralne, jednoskrzydłowe, 3 zawiasy, klamki i zamki w drzwiach wg standardu producenta, samozamykacz. Drzwi wewnętrzne : aluminiowe lub stalowe nieocieplone, bezprogowe, rozwieralne, jednoskrzydłowe, 3 zawiasy, klamki i zamki w drzwiach wg standardu producenta. Stolarka drzwiowa do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych : standard minimalny firma Porta, nawiewniki okrągłe, 3 zawiasy, bezprogowe, skrzydło gładkie + klamka ze standard producenta, zamki typu łazienkowego, samozamykacze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie – 50.000,00 zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych ) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy Świecie Odział Bukowiec Nr rachunku : 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu 2. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty: 1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego, 2) nazwę przedmiotu zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) termin ważności gwarancji. 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa się
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dla wykładziny podłogowej. Na oferowaną wykładziną podłogową hali wykonawca przedłoży :  kartę technologiczną potwierdzającą wymagane parametry techniczne wykładziny zawierającą : nazwę i typ wykładziny, nazwę producenta,  rekomendację techniczną ITB,  atest higieniczny PZH,  gwarancję producenta na oferowaną wykładziną dla budowanego obiektu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach