Przetargi.pl
Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 508371307, 512210512
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna
  Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 508371307, 512210512
  REGON: 430525669
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lto.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie ogrodzenia dwóch kompleksów działek niezabudowanych, nieogrodzonych, przeznaczonych pod wypas bydła na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Chodywańce. Łączna długość ogrodzenia to ok 3335 oraz 3390 metrów. Przedmiotem części 2 zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, wraz z odłownią, przeznaczonych pod wypas krów na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Matcze. Łączna długość ogrodzenia to około 4275 metrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45340000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia). 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach