Przetargi.pl
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Krzywej w Zielonce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Urząd Miasta Zielonka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Lipowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 613 913 , fax. 227 819 989
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Zielonka
  ul. Lipowa 5
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 227 613 913, fax. 227 819 989
  REGON: 69291401200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zielonka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Krzywej w Zielonce wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w tym:  budowa budynku socjalno-biurowego o pow. ok. 33 m2,  budowa przyłącza wodociągowego PE 100 SDR17 fi 32 – L=12,40m – instalacja zalicznikowa,  budowa przykanalika sanitarnego PVC fi 160 – L=14,5 m,  budowa przyłącza elektrycznego podziemnego YKY 5x10mm2 – L=5,5m – instalacja zalicznikowa,  adaptacja części placu utwardzonego o pow. ok. 144m2 do składowania kontenerów, poprzez wykonanie odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych z placów utwardzonych poprzez separator do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej,  przebudowa części budynku garażowego (ok. 40m2) na pom. do składowania odpadów niebezpiecznych i sprzętów RTV i AGD ze zmianą sposobu użytkowania. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu przewidziano nasadzenia zieleni izolacyjnej typu tuja, wyznaczenie miejsca parkingowego na terenie placu oraz utwardzenie terenu 15,60 m2 – opaska wokół budynku i dojście do budynku socjalno- biurowego Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: • Projekt budowlano-wykonawczy budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce (zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku garażowego na pom. do składowania odpadów niebezpiecznych i sprzętów RTV i AGD, budowa budynku socjalno biurowego), Tom 1/2 Załączniki formalno prawne, PZT, informacja BIOZ, opinia techniczna, opinia geotechniczna, Tom 2/2 Dokumentacja branżowa architektoniczno – konstrukcyjna i instalacyjna wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku, • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, • Przedmiary w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – pełnią funkcję pomocniczą i orientacyjną, nie mogą być przedmiotem powoływania się Wykonawcy jako jedynej podstawy wyceny, • Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1384 p /2014 z dn. 13.10.2014r. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nieujęte tj. np.: obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót, roboty przygotowawcze i porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montażowe oraz zasilanie w wodę i energię elektryczną, dozorowanie. Jakiekolwiek wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne tak opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Załączony do SIWZ przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym i informacyjnym i nie stanowi zamkniętego zestawienia planowanych prac. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V ”Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2. Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających na: - wykonaniu robót ziemnych, - wykonaniu robót murowych, - wykonaniu robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, - wykonaniu robót budowlanych w zakresie instalacji elektroenergetycznych. skierowanych do realizacji tego zamówienia wg wymagań określonych w § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 900 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. -(wzór załącznik nr 6 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach