Przetargi.pl
Budowa garażu wraz z kotłownią i infrastrukturą towarzyszącą w Hrubieszowie w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2018-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garażu wraz z kotłownią i infrastrukturą towarzyszącą w Hrubieszowie w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa garażu wraz z kotłownią i infrastrukturą towarzyszącą w Hrubieszowie w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie. 1) ZAKRES INWESTYCJI – przedmiotu zamówienia a) Roboty budowlane obejmują:  budowę budynku garażowego dla 40 szt. pojazdów wojskowych, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z kotłownią, częścią obsługowo – przeglądową, magazynową i sanitarną (powierzchnia zabudowy 2 481,5 m2, kubatura 21 987,00 m3), wraz z instalacjami : elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, przyłączami i przekładką instalacji kolidujących z inwestycją,  budowę dróg, chodników i placów manewrowych oraz odtworzenie nawierzchni b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z:  Projektu budowlanego,  Projektów wykonawczych: Tom 1. Projekt zagospodarowania terenu i architektura. Tom 2. Konstrukcja. Tom 3. Wewn. instalacja wod-kan. Tom 4. Wewn. instalacja c.o. Tom 5. Wewnętrzna instalacja gazowa. Tom 6. Kotłownia gazowa. Tom 7. Wentylacja mechaniczna. Tom 8. Przyłącz wod.-kan., i do kan. deszczowej. Tom 9. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Tom 10. Drogi. Tom 11. Opinia geotechniczna.  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  Decyzja nr 12/18 z dnia 08.03.2018r. Wojewody Lubelskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 2) POTRZEBY I WYMAGANIA a) Roboty budowlane należy realizować zgodnie z:  decyzją nr 12/18 z dnia 08.03.2018r. pozwolenie na budowę,  dokumentacją projektową: projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz  warunkami BHP zawartymi w planie BIOZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz zachowaniem obowiązujących norm,  odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji robót wymagają akceptacji Zamawiającego i muszą być uzgodnione przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. b) Wyżej wymieniona decyzja i dokumentacje zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w formie pisemnej w dniu przekazania terenu budowy. UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a pozostających w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w tym również niezarejestrowanych, w okresie od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do wysokości brutto wartości całego kontraktu. Kopię opłaconej polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek należy przedłożyć przed podpisaniem protokołu przekazania placu budowy. Niedostarczenie kserokopii w powyższym terminie będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i do naliczenia kar umownych. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą być dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: • Punkt nr III. SIWZ - "Opis Przedmiotu Zamówienia" oraz • Dokumentacja projektowa - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ (Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, spakowane programem 7-zip – dostępnym bezpłatnie pod adresem http://7-zip.org.pl/)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości; 122452 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa 0/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1200 dnia 2018-08-08r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału w kancelarii jawnej, lub dołączyć oddzielnie do oferty najpóźniej do godz. 1200 dnia 2018-08-08r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załączonego do SIWZ - jako zał. nr 11.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach