Przetargi.pl
Budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO w m. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO w m. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO w m. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. ZAKRES INWESTYCJI – przedmiotu zamówienia Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zamkniętym wojskowym, objętym ochroną konserwatorską, w południowej części centrum miasta Rzeszów, po zachodniej stronie ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego. Kompleks jest gęsto zabudowany, przeważa zabudowa parterowa, garażowo – magazynowa, poza obiektami kubaturowymi pokryty jest w większości nawierzchnią betonową, kostką lub brukiem i układem dróg pozwalających na komunikację w obrębie jednostki. Nowo projektowany budynek garażowy powstanie w południowej części kompleksu, w miejscu niezabudowanym, pokrytym płytami betonowymi oraz trawnikami i drzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej i zachodniej znajdują się budynki garażowe z placami manewrowymi i drogą wewnętrzną o nawierzchni z płyt betonowych. Po stronie północnej znajdują się budynki nr 23 i 24 objęte ochroną konserwatorską (historyczny układ przestrzenny dawnych koszar, obejmujący obiekty pochodzące z lat 1899-1900). Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa składająca się z: • projekt budowlany: Tom I: - Informacja BIOZ - Informacja dotycząca obszaru oddziaływania inwestycji - Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii - Charakterystyka ekologiczna - Projekt zagospodarowania terenu i architektura - Konstrukcja Tom II - Wewnętrzne instalacje sanitarne - Zewnętrzne instalacje sanitarne - Instalacje elektryczne i teletechniczne - Drogi - Projekt geotechniczny, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego • Projekty wykonawcze: - TOM 1 - Projekt zagospodarowania terenu i architektura wraz z wyposażeniem - TOM 2 - Konstrukcja - TOM 3 - Wewnętrzne instalacje wod.-kan. - TOM 4 - Wewnętrzne instalacje c. o. - TOM 5 - Węzeł cieplny – technologia i AKPIA - TOM 6 - Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja i dynamiczne osuszanie - TOM 7 - Przyłącza wod.-kan. i kanalizacji deszczowej, - TOM 8 - Przyłącze ciepłownicze - TOM 9 - Instalacje elektryczne i teletechniczne - TOM 10-Drogi - TOM 11-Opinia geologiczna Uwaga: z wyposażenia wyłączyć: zestaw narzędziowy mechanika, zestaw narzędziowy elektryka oraz zestaw narzędziowy (pl. remontowy), które stanowią dostawę inwestorską. • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: - Część 1 Roboty ogólnobudowlane wraz z wyposażeniem pomieszczeń - Część 2 Roboty instalacyjne - Część 3 Instalacje elektryczne i teletechniczne - Część 4 Drogi Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na warunkach opisanych we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ. - Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej w skrócie OPZ jest załącznikiem do wzoru umowy oraz załącznikiem do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: • Dokumentacja projektowa - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ (Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, spakowane programem 7-zip – dostępnym bezpłatnie pod adresem http://7-zip.org.pl/)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości; 121413 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzynaście 0/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1200 dnia 2018-08-27r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału w kancelarii jawnej, lub dołączyć oddzielnie do oferty najpóźniej do godz. 1200 dnia 2018-08-27r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru załączonego do SIWZ - jako zał. nr 11.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach