Przetargi.pl
Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia

Gmina Adamów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-442 Adamów, Adamów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846186102, , fax. 846186119
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Adamów
  Adamów 11B
  22-442 Adamów, woj. lubelskie
  tel. 846186102, , fax. 846186119
  REGON: 95036848600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://adamow.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia Robota budowlana a) Zakres prac dla zadania zgodny z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót, w tym m.in.: • roboty fundamentowe • wykonanie ścian budynku, • wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem • stolarka okienna i drzwiowa, • wykonanie podłóg i posadzek, • wykonanie tynków, malowanie, • wykonanie robót elektrycznych b) Lokalizacja Działki o nr ew. 511 Kolonia Suchowola, jednostka ewidencyjna – Adamów c) Kod CPV 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1 d) Parametry techniczne Powierzchnia zabudowy 76,23 m2 Powierzchnia użytkowa 622,48 m2 Kubatura 516,00 m3 Długość 12,10 m Szerokość 6,30 m Wysokość (od ± 0,00) 7,75 m 2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2.2. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych, 2) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 3) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 4) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . 6) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty, Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia (parametry, normy) należy stosować je z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych przez odniesienie się w kolejności preferencji wskazanych w pkt 2 ww. art. 30 tj. a. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e. norm międzynarodowych, f. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, g. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne, W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych protokolarnego przejęcia terenu budowy, 7) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 8) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 9) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 11) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu, 12) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 13) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 14) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 15) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 16) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 17) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 18) zapewnienia bieżącego odbioru nieczystości ciekłych z posesji objętych zakresem robót. 19) wywiezienia gruzu. Gruz stanowi własność Zamawiającego. Miejsce wywozu zostanie wskazane Wykonawcy (miejsce wywózki w odległości do 5 km) 20) Zamawiający wymaga aby podczas realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 3. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonania wizji lokalnej. Wykonawca winien zapoznać się z całością materiałów załączonych do SIWZ, które są konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy Pzp. 2) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej 3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. II pkt. 4.2 ppkt 6. 4) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp i ww. zapisach, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 5) Dokumentacja projektowa stanowi dokument wiodący. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń „równoważnych ”. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Umowa na realizację robót będzie umową ryczałtową. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót i prac większej ilość obmiarowej robót niż ujętych w projekcie, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania ich na podstawie projektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. W ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ oraz warunkach i obostrzeniach określonych w dokumentach składających się na decyzje administracyjne. Wykonawca dla obliczenia ceny powinien zapoznać się z terenem budowy oraz ww. dokumentacją projektową i dokonać własnej weryfikacji zakresu rzeczowego i obmiarowego przedmiarów robót w stosunku do dokumentacji projektowej oraz proponowanej technologii robót. Wykonawca ma prawo we własnym zakresie skorygować w przedmiarach robót ilość i zakres robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. 7) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca wkalkulował w cenę składanej oferty, pozycja taka musi zostać wskazana jako kalkulacja własna w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym i SST. 8) Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty 2. Kosztorys ofertowy-jako element pomocniczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach