Przetargi.pl
Budowa garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wiatą - OSP Unieck

Gmina Raciąż ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 679 12 80 , fax. 23 679 12 75
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raciąż
  ul. Kilińskiego 2
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  tel. 23 679 12 80, fax. 23 679 12 75
  REGON: 13001374300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaraciaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wiatą - OSP Unieck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest budowa garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wiatą - OSP Unieck. Lokalizacja inwestycji: Unieck, działka o nr ewid. 219. Projektowane obiekty są obiektami parterowymi, niepodpiwniczonymi, bez strychu. Budynek garażu będzie wyposażony w instalacje elektryczne oraz sanitarne. Parametry techniczne obiektów: 1) budynek garażu – powierzchnia zabudowy 107,80 m2, kubatura 687,46 m3 2) budynek wiaty - powierzchnia zabudowy 64,03 m2, kubatura 243,81 m3 Roboty towarzyszące: opaska wokół budynku, utwardzenie terenu oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ, w tym dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Druk oferty wraz z formularzem cenowym – tabelą elementów scalonych 2) Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia poświadczona notarialnie / osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wg zał. Nr 10 do SIWZ), 4) Jeśli dotyczy - zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ, zawierające dane, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach