Przetargi.pl
Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego z przebudową elewacji w S.U. MEWA II

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
  ks. Piotra Ściegiennego 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
  REGON: 28817100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego z przebudową elewacji w S.U. MEWA II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie budowa dźwigu osobowego zewnętrznego z przebudową elewacji w S.U. MEWA II na działce nr 84, Obrę 4 przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Kołobrzegu, zgodnie z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarem robót. 2. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano – wykonawczym oraz przedmiarem robót – załącznik nr 1. 3. Prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie, harmonogram głośnych (uciążliwych dla gościa) robót należy uwzględnić z kierownikiem obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach