Przetargi.pl
Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-440 Nędza, ul. Nad Suminą
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 102 098 , fax. 324 102 098
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
  ul. Nad Suminą 2
  47-440 Nędza, woj. śląskie
  tel. 324 102 098, fax. 324 102 098
  REGON: 24279373400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pknedza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zbiornik zaprojektowano w podłużnym układzie konstrukcyjnym, żelbetowy wolnostojący, dwukomorowy, jednopoziomowy o rzucie prostokątnym (po obrysie ścian zewnętrznych zbiornika) o szer. 10,50 m. i dług. 15,60 m (10,20x15,30 m w osiach). Zbiornik zostanie przekryty monolitycznym stropem żelbetowym gr. 20 cm. Ściany żelbetowe zbiornika maja grubość 30 cm, płyta denna gr. 30 cm. Przy zbiorniku zaprojektowano komorę zasuw o rzucie prostokątnym (po obrysie ścian zewnętrznych komory) o szer. 5,00 m. i dług. 2,75 m. Komora zostanie przekryty monolitycznym stropem żelbetowym gr. 20 cm. Ściany żelbetowe komory maja grubość 25 cm, płyta denna gr. 30 cm. Posadowienie obiektu bezpośrednie na płycie dennej zbiornika na poziomie (spód płyty dennej) -3,80-4,00 m zlokalizowana jest w warstwie III badanego gruntu. 2) Instalacje elektryczne: • Zasilanie Rozdzielni „RO” • Oświetlenie zewnętrzne • pomiary 3) Instalacje sanitarne • Roboty ziemne • Roboty montażowe – sieć wodociągowa, przewierty • Odprowadzenie popłuczyn • Próby szczelności Opis rozwiązań konstrukcyjnych • Płyta denna zbiornika • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika. • Ściany zewnętrzne komory zasuw • Płyta górna (strop).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach