Przetargi.pl
Budowa dużego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze

Gmina Kobyla Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7316283, 7316402 , fax. 962 7316283, 7316402
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobyla Góra
  Plac Wiosny Ludów 1 1
  63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7316283, 7316402, fax. 962 7316283, 7316402
  REGON: 25085538600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kobylagora.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dużego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa dużego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki, ul. Plac Wiosny Ludów 20 w Kobylej Górze. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 12. Plac zabaw będzie obiektem wydzielonym na terenie szkolnym dodatkowym ogrodzeniem z furtką wejściową i bramą wjazdową na teren zieleni przyobiektowej. Plac zabaw wyposażono w sprzęt zabawowy o swobodnym upadku z wysokości do 160m oraz w nawierzchnię odpowiadającej bezpiecznej wysokości swobodnego upadku w strefie zamontowanych urządzeń zabawowych. Budowa placu zabaw ma być zgodna z dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 3.Ogólny zakres robót budowlanych przewiduje wykonanie: 1)Roboty przygotowawcze, 2)Nawierzchnia poliuretanowa segmentowa z płytek o wym. 50x50 cm, 3)Wyposażenie placu zabaw: - urządzenia zabawowe(zestaw zabawowy Rafał- 1 szt., huśtawka podwójna Classic - 1 szt, huśtawka wagowa Classic 1 szt., równoważnia R3 - 1 szt.) - wyposażenie stałe (ławki betonowe posadowione w gruncie, tablica informacyjna, kosz na odpady), 4) ogrodzenie placu zabaw: - ogrodzenie panelowe wys. 1,50 m, - ogrodzenie panelowe wys. 3,00 m, 5) tereny zielone Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe winny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 -wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa. Zakres robót dla zadania pn. Budowa dużego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze, dokładnie opisany został w załączonej dokumentacji projektowej. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz miejscem prowadzenia robót, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 4.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia to oznacza to, że zgodnie z art. 29, ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 5.Wadium wniesione w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, zapisy wynikające z dokumentu wadialnego winny umożliwiać Zamawiającemu podjęcie działań określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto nr: 21 8413 0000 0127 7764 2000 0004 z dopiskiem na przelewie: ZP 271.8.2014 Wpłata wadium - Budowa dużego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze 8.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium, przyjęty zostaje termin jego wpływu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. W treści dokumentu ustanawiającego wadium należy podać numer sprawy i tytuł przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż wykonawca spełnia wymienione warunki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylagora.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach