Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej ulica Brzozowa w miejscowości Zagrody od km 0+000 do km 0+516,00 – Etap II

GMINA GARBÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 21-080 Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GARBÓW
  ul. Krakowskie Przedmieście 50
  21-080 Garbów, woj. lubelskie
  REGON: 431019767
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej ulica Brzozowa w miejscowości Zagrody od km 0+000 do km 0+516,00 – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót : Roboty będą prowadzone tylko w obrębie pasa drogowego drogi wewnętrznej. - Konstrukcja nawierzchni Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi o następującym układzie warstw : a. Jezdnia od km 0+000 do km 0+457 - warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S ( KR1-2) o gr. 3cm szer. 4,5m- warstwa wiążąca z betonu asf. AC16W ( KR1-2) o gr. 4cm szer. 4,6m- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o śr. gr. 8cm szer. 4,8m- istniejąca stabilizacja betonowa gr. 15cm i szerokości 5,0m- istniejąca warstwa odsączająca z piasku- istniejące podłoże b. Jezdnia od km 0+457 do km 0+516 - warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S ( KR1-2) o gr. 3cm szer. 4,0m- warstwa wiążąca z betonu asf. AC16W ( KR1-2) o gr. 4cm szer. 4,1m- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o śr. gr. 8cm szer. 4,3m- istniejąca stabilizacja betonowa gr. 15cm i szerokości 4,5m- istniejąca warstwa odsączająca z piasku- istniejące podłoże Pierwszym etapem robót będzie oczyszczenie istniejącej stabilizacji betonowej. Na tak przygotowanej nawierzchni wykonana będzie warstwa wyrównawczo-wzmacniająca podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm śr. gr. 8cm, a następnie po skropieniu emulsją asfaltową ( 0,5 kg/m2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm ( KR1- KR2). Po wykonaniu warstwy wiążącej należy po skropieniu emulsją asfaltową wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 o grubości 3 cm. Dodatkowo w ramach zadania należy uzupełnić gruntem G-1 dowiezionym przez Wykonawcę na szer. 1,0m pobocza ziemne wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem o spadku 8%.Roboty należy prowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać istniejące warunki komunikacji kołowej i pieszej.Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane nadające się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną ,przedmiarem robót specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:A) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na budowie i przebudowie dróg o wartości 150 000,00 zł brutto .B) Osoby: kierownik budowy z uprawnieniami w branży drogowej , który pełnił funkcję kierownika budowy i posiada min. 5 lat doświadczenia w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach