Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej oraz remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki w 2019 roku.

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4076660 , fax. 77 4076661
 • Data zamieszczenia: 2019-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzeleczki
  ul. Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 77 4076660, fax. 77 4076661
  REGON: 53838900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej oraz remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki w 2019 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwa zadania (dwie części), zadanie nr (część nr 1): którego przedmiotem jest budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki o łącznej długości 458 mb, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami, oraz zadanie nr 2(część nr 2): remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki które obejmują trzy ulice: ul. Leśną oraz Pachów w Smolarni oraz łącznik ul. Głogowskiej z Prudnicką w Kujawach, poprzez: frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach