Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej do Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa oraz wzmocnienie terenu pod planowany parking – opracowanie dokumentacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej do Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa oraz wzmocnienie terenu pod planowany parking – opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 2 kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań (części): CZĘŚĆ 1. Budowa drogi wewnętrznej do terenu Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa – opracowanie dokumentacji CZĘŚĆ 2. Wzmocnienie terenu pod planowany parking przy ul. Krapkowickiej – opracowanie dokumentacji I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZEŚĆ 1 - Budowa drogi wewnętrznej do terenu Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa – opracowanie dokumentacji Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynikającym z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych dla zadania pn.: „Budowa drogi Budowa drogi wewnętrznej do terenu Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa - opracowanie dokumentacji". 1.1 Opis stanu istniejącego w zakresie objętym opracowaniem: ul. Krapkowicka - droga powiatowa nr 1766 O, - jedna jezdnia, ruch dwukierunkowy, nawierzchnia asfaltowy konstrukcja nieznana, po obu stronach chodnik o nawierzchni z płyt betonowych – stan techniczny zły, - odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej, - istniejące oświetlenie Tauronu, - działka na której będzie budowana droga wewnętrzna nr 3/3 ar. 38 obręb Szczepanowice własność Gmina Opole. 1.2 Wytyczne dla projektanta: 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) budowę drogi wewnętrznej jako ciąg pieszo-jezdny szerokości 5,0 m z obustronną opaską bezpieczeństwa oraz lokalizacją 2 miejsc postojowych dla pojazdów ratownictwa medycznego, b) konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, c) wykonanie zjazdu na ul. Krapkowicką oraz połączenia z działką nr 89/7 ar. 38 obręb Szczepanowice, d) odwodnienie drogi z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, e) przeniesienie kolizyjnych sieci, pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji. 2. Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. 3. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. 4. Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji budowy odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 5. Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 6. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 7. Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia, 8. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 9. Wniosek pozwolenia na budowę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. 1.3 Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: Etap I 1) Uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo – prawną wraz z wypisem z rejestru gruntów, 2) Pomiary uzupełniające w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, 3) Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, 4) Złożenia koncepcji do Miejskiego Zarządu Dróg celem zaopiniowania zaproponowanych rozwiązań, 5) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Uwaga! Przystąpienie do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Etap II 1) Badania geotechniczne gruntu, 2) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych w przypadku konieczności usunięcia istniejących drzew lub krzewów, 3) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 4) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 5) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek podpisuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - podpisanego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 6) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży, 7) Sporządzenia: a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 8) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych, 9) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 10) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a) wykazu projektów, b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową. Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy. 1.4 Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: a) koncepcja – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz. b) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. c) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. d) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. e) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. do wniosku f) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) pozwolenia na budowę – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, g) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. h) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. i) specyfikacje techniczne - 4 egz. j) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, wypis z ewidencji gruntu, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt stałej organizacji ruchu, projekt budowlany, wniosek pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia). 1.5 Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 11.10.2019 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, Terminy opracowania i przekazania części dokumentacji zgodnie z Harmonogramem złożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (2) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – CZEŚĆ 2 - Wzmocnienie terenu pod planowany parking przy ul. Krapkowickiej – opracowanie dokumentacji. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynikającym z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych dla zadania pn.: „Wzmocnienie terenu pod planowany parking przy ul. Krapkowickiej - opracowanie dokumentacji". 1.1 Opis stanu istniejącego w zakresie objętym opracowaniem: ul. Krapkowicka - droga powiatowa nr 1766 O, - jedna jezdnia, ruch dwukierunkowy, nawierzchnia asfaltowy konstrukcja nieznana, po obu stronach chodnik o nawierzchni z płyt betonowych – stan techniczny zły, - odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej, - istniejące oświetlenie Tauronu, - działka na której planowana jest budowa parkingu - nr 1/1 ar. 38 obręb Szczepanowice własność Gmina Opole, 1.2 Wytyczne dla projektanta: 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) wzmocnienie terenu pod planowane miejsca postojowe w obrębie byłego zaplecza budowy, b) konstrukcji nawierzchni przepuszczalna dla kategorii ruchu KR1, c) wykonanie zjazdu na ul. Krapkowicką, d) odwodnienie terenu poprzez nawierzchnię przepuszczalną, e) przeniesienie kolizyjnych sieci, pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji. 2. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. 3. W przypadku budowy przyłącza lub kanalizacji deszczowej, warunki oraz uzgodnienie należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 4. Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: c. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) d. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 22- pozostałe dokumenty. 5. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 6. Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia, 7. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 8. Wniosek pozwolenia na budowę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. 1.3 Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: Etap I 1) Uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo – prawną wraz z wypisem z rejestru gruntów, 2) Pomiary uzupełniające w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, 3) Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, 4) Złożenia koncepcji do Miejskiego Zarządu Dróg celem zaopiniowania zaproponowanych rozwiązań, 5) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Uwaga! Przystąpienie do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Etap II 1) Badania geotechniczne gruntu, 2) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych w przypadku konieczności usunięcia istniejących drzew lub krzewów, 3) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 4) Uzyskanie odstępstwa z art. 88n ust 1.4) Prawa wodnego. 5) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 6) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wniosek zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę podpisuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Wniosek zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zostanie podpisany po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - podpisanego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży, 7) Sporządzenia: a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 8) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych, 9) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 10) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a) wykazu projektów, b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową, Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy, 1.4 Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: a) koncepcja – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz. b) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. c) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. d) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. e) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. do wniosku f) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) pozwolenia na budowę – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, g) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. h) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. i) specyfikacje techniczne - 4 egz. j) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, wypis z ewidencji gruntu, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt stałej organizacji ruchu, projekt budowlany, wniosek pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia). 1.5 Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 25.10.2019 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (2) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach