Przetargi.pl
„Budowa Drogi w msc Zachełmie, ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019”.

Gmina Zagnańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 001 322 , fax. 413 001 373
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagnańsk
  ul. Spacerowa 8
  26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 001 322, fax. 413 001 373
  REGON: 29101086600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagnansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Drogi w msc Zachełmie, ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka drogi w msc. Zachełmie, ul. Chełmowa w pełnym zakresie zgodnie z projektem o długości ok.446 m wraz ze zjazdami na posesje,chodnikiem dla pieszych,odwodnieniem drogi rowem otwartym z odprowadzeniem wód do cieku wodnego. Zadanie obejmuje także odtworzenie odcinka drogi z betonu asfaltowego na podbudowie z kamienia łamanego o długości ok. 342 m po wykonaniu wymienionego powyżej kanału deszczowego w zakresie od zjazdu do kamieniołomu - do cieku wodnego na końcu drogi. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: I. Branża drogowa 1.1.Budowa drogi o długości ok. 446 m i szerokości 5 m o spadku jednostronnym 2% z betonu asfaltowego o grubości podbudowy zasadniczej 7cm i warstwy ścieralnej 5cm wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, zjazdami na posesje i odwodnieniem rowem otwartym umocnionym płytami chodnikowymi. Wysokie skarpy należy umocnić płytami ażurowymi. Do zakresu robót wchodzą także roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz zakup i montaż wygrodzenia wysokich skarp barierkami typu olsztyńskiego. Zakres robót drogowych obejmuje także odtworzenie drogi o długości ok.342 m i szerokości 3,5 m z betonu asfaltowego po wykonaniu kanału deszczowego, grubość warstwy wiążącej 6 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu oraz remont przepustu na końcu drogi (ciek wodny). ` II. Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa 2.1.`Budowa kanału deszczowego o długości ok. 342 m i średnicy rurociągu kanalizacyjnego 500 mm ze studniami rewizyjnymi. Wykonanie przepustu o średnicy 800 mm pod drogą gminną po północnej stronie kamieniołomu oraz wykonanie remontu przepustu o średnicy 800 mm na cieku wodnym w rejonie działki nr ewid. 405. III. Branża elektryczna – przebudowa linii 3.1.Wykonanie przebudowy linii NN i SN wraz z montażem słupów, przyłączy z pomiarami. IV. Branża elektryczna – oświetlenie drogowe 4.1. Budowa oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji Nr 831 na słupach oświetleniowych z oprawami i sodowymi źródłami światła oraz pomiarami. V. Branża teletechniczna 5.1. Wykonanie przebudowy infrastruktury teletechnicznej wraz z pomiarami końcowymi. ` VI. Roboty wykończeniowe 6.1. roboty towarzyszące a) dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 1,20 m x 1,50 m. – 2 szt. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej: - nazwa Programu, - nazwa zadania, - kwota dofinansowania, - rok, w którym dotacja została przyznana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł. 18.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 18.3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn.:„Budowa Drogi w msc. Zachełmie, ul. Chełmowa w Gminie Zagnańsk. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.6. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.8. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Oświadczenie o przynależność lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium . 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów SEKCJA IV: PROCEDURA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach