Przetargi.pl
„Budowa drogi w miejscowości Baldwinowice” - opracowanie dokumentacji projektowej" w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Baldwinowice (etap I)”

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi w miejscowości Baldwinowice” - opracowanie dokumentacji projektowej" w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Baldwinowice (etap I)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Baldwinowice wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami do dróg gminnych i powiatowych. Lokalizacja: Baldwinowice, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działki nr 141 i 152. Długość odcinka drogi do zaprojektowania – ok. 530 m. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu. Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty. Mapa poglądowa zakresu inwestycji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, • uzyskanie mapy do celów projektowych, • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, • uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, • wykonanie badań geotechnicznych – min. 3 odwierty, • sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (działki), • sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe, • opracowanie kompletnego projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie NORMA, • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie kompletnego projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • uzyskanie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wymaganym ustawą – Prawo budowlane. Konstrukcję jezdni należy zaprojektować na obciążenie powyżej 3,5 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalne, materiałowe i kosztowe. Dokumentacja projektowa nie może naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również musi być wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego poprzez 2-krotną kontrolę podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował: • stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem, • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, • uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, • udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie dokumentacji projektowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach