Przetargi.pl
Budowa drogi ul. Industrialnej w Żorach – etap V.

GMINA MIEJSKA ŻORY ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Aleja Wojska Polskiego 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA ŻORY
  Aleja Wojska Polskiego 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  REGON: 276255542
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi ul. Industrialnej w Żorach – etap V.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac:a) organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana),b) rozbiórka fragmentów istniejących nawierzchni bitumicznych wraz z krawężnikami,c) załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek do utylizacji, d) roboty ziemne, w tym: korytowanie, wywiezienie gruntu wraz z jego utylizacją,e) kanalizacja deszczowa (dot. ul. Rozwojowej), w tym: wykonanie wykopów, montaż nowych studni i wpustów betonowych Ø500 wraz z kolektorem PVC Ø315 oraz przykanalikami PVC Ø200, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,f) Kanalizacja sanitarna kanał sanitarny PVC SN8 lita wydłużony kielich Dz 200 – 115,5 mb + przyłącza 40 mb przyłącza kanalizacji sanitarnej (s23- s 33; s22-s32; s22-s31; s21-s30) PVC dz 200 40 mb, studnie kanalizacji sanitarnej fi 1000 z włazami żeliwnymi klasie D 400 – regulacja włazów zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczy studni zlokalizowanych w jezdni – 7 kpl. (S23, S22,S21, S33, S32, S31, S30), inspekcja TV wykonanych odcinków kanalizacji sanitarnej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z kartami studni;g) Sieć wodociągowa:  wodociąg z materiału PE 100 SDR 17 Dz 160 – około 130 mb,  zasuwy z żeliwa sferoidalnego Dn 150 – 5 kpl,  hydranty nadziemne wraz z zasuwą, kolanem stopowym króćcem dwukołnierzowym  Dn 80 – 2 kpl;h) Oświetlenie drogi: Kopanie rowów, układanie bednarki wraz z pogrążaniem uziomów prętowych,  układanie kabli YAKXS 4X35mm³ wraz z podsypką i zasypką, układanie rur osłonowych, zasypywanie wraz z zagęszczeniem, montaż słupów aluminiowych h=7,0m z wysięgnikami – 5kpl., pomiary natężenia wraz z badaniami linii kablowej,i) wykonanie podbudowy, w tym: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 47cm (jezdnie), podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm (chodniki), podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-63mm) gr. 20cm (jezdnie), podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-63mm) gr. 10cm (chodniki),j) roboty brukarskie, w tym: ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 i 15x22x100 na ławie betonowej, ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej,k) wykonanie nawierzchni, w tym: w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC25P (jezdnie), w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (jezdnie), w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (jezdnie), w-wa z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem.-piask. (chodnik),l) roboty wykończeniowe i towarzyszące, w tym: pełna obsługa geodezyjna (w tym: sprawdzenie granic działek drogowych przed rozpoczęciem robót, pomiar geodezyjny powykonawczy, stabilizacja punktów granicznych w terenie po zakończeniu zadania), badania nośności podłoża gruntowego i konstrukcji drogi, plantowanie i humusowanie terenu zielonego z obsianiem trawą,porządkowanie terenu po robotach budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach