Przetargi.pl
Budowa drogi przy j. Berzyńskim w Niałku Wielkim wraz z oświetleniem drogowym – etap I

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 347 45 00 , fax. 68 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 68 347 45 00, fax. 68 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolsztyn.pl, http://www.bip.wolsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi przy j. Berzyńskim w Niałku Wielkim wraz z oświetleniem drogowym – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie robót przygotowawczych branży drogowej oraz całość robót branży elektroenergetycznej polegających na budowie oświetlenia drogowego. Zakres prac uwzględnia m.in.: a) branża drogowa: - roboty przygotowawcze (w tym m.in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; karczowanie drzew i krzaków itp.) b) branża elektro-energetyczna - roboty ziemne w tym kopanie rowów pod kable elektr.; - układanie kabli oraz bednarki; - zasypanie rowów wraz z zagęszczeniem gruntu; - montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych; - montaż opraw oświetleniowych typu LED; - wykonanie pomiarów i sprawdzeń; - montaż szafki oświetleniowej i infrastruktury towarzyszącej. Uwaga: Zakres przedmiotowego postępowania obejmuje część robót objętych projektem wykonawczym, tj. wykonanie robót przygotowawczych branży drogowej oraz całość robót branży elektroenergetycznej polegających na budowie oświetlenia drogowego. Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje wykonania pozostałych robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchni, pozostałych robót wykończeniowych, oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów ulic. Zamawiający informuje, iż inwestycja będzie realizowana na podstawie: pozwolenia na budowę, wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 394/2018 z dnia 06-06-2018 r. (sprawa nr AB.6740.197.2018) – budowa drogi wewnętrznej przy Jeziorze Berzyńskim – kat. obiektu XXV wraz z oświetleniem drogowym – kat. obiektu XXVI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysięcy pięćset 00/100 PLN) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275 ze zmianami) 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544. Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca składa również: 1). Druk oferty, 2). Tabelę elementów scalonych – według załącznika nr 9 do SIWZ. 3). Zobowiązania wymagane postanowieniami punktu 4.7 rozdziału III SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5). Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6). Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 7). Zamawiający zaleca, w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. 8). Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru w oparciu o projekt budowlany oraz zawarte w SIWZ uwagi Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.wolsztyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, (informacji zamawiającego z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp np. według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. III. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, dokumentów wymienionych w pkt 3.5 i 3.6 rozdziału III SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach