Przetargi.pl
„Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez miejscowość Klimki (gm. Czarna Białostocka)”

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez miejscowość Klimki (gm. Czarna Białostocka)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez miejscowość Klimki (gm. Czarna Białostocka). Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55 cm Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm (wycinka i karczowanie pni) (materiał dla Wykonawcy) Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm (wycinka i karczowanie pni) (materiał dla Wykonawcy) Karczowanie zagajników lub krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Rozebranie nawierzchni z betonu Rozebranie nawierzchni z brukowca Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) Rozebranie chodników z płyt betonwych Rozebranie chodników z kostki betonowej Rozebranie krawężników betonowych Rozebranie obrzeży betonowych Rozebranie przepustu ramowego Rozebranie barier stalowych Rozebranie słupków do znaków drogowych Zdjęcie tarcz znaków drogowych Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach III kat. na odkład Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu Regulacja pionowa kratek ściekowych Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr gr. w-wy po zagęszczeniu 25 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr w-wy 20 cm Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm z dodatkiem 25% destruktu uzyskanego z przekruszenia bruku i elementów betonowych Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W; w-wa wiążąca gr 5cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S; w-wa ścieralna gr 4cm Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu do 5 cm Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (przestawienie) Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr.6 cm Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm "FOCUS" Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kanalizacja deszczowa Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur plastykowych o śr. 300 mm Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur plastykowych o śr. 400 mm Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur plastykowych o śr. 600 mm Wykonanie przykanalików z rur plastykowych o śr. 200 mm Wykonanie studni rewizyjnych o śr. 1,2 m Wykonanie studzienek ściekowych śr. 500 mm z wpustem krawężnikowym roboty niekwalifikane Mapa poinwentaryzacyjna Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur plastykowych o śr. 600 mm Wykonanie obudowy wylotów kolektorów Przebudowa sieci energetycznej Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Obniżenie przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 65 000,00 złotych. 13.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 13.6. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 13.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pok. Nr 17 Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, a kopię należy zamieścić w ofercie. 13.8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 13.13 bez potwierdzenia tych okoliczności. 13.9. Treść gwarancji (poręczenia) wadialnej musi zawierać następujące elementy: 13.9.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 13.9.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia; 13.9.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 13.9.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 13.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 11.2.1. zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 1 do SIWZ, 11.2.3. złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: 11.2.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 11.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 11.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 15.9. Na ofertę składają się: 15.9.1. wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ; 15.9.2. kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 16 SIWZ wraz z zał. Nr 4.1 do kosztorysu ofertowego tj. wykazem stawek i narzutów; 15.9.3. informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty; 15.9.4. oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 SIWZ; 15.9.5. oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert odnośnie kryteriów- na formularzu oferty; 15.9.6. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15.9.7. zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium; 15.9.8. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne dot. art. 13 lub 14 RODO, na formularzu oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach