Przetargi.pl
Budowa drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice

Powiat Żarski ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 790 600 , fax. 684 790 601
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żarski
  Al. Jana Pawła II 5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 790 600, fax. 684 790 601
  REGON: 97077016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice” 3.1 Adres inwestycji: Tuplice Dz. nr 690, 642/2, 518/17, 691/2 – OBRĘB 13 3.2 Charakterystyka obiektu- stan istniejący: Droga powiatowa nr 1098F z obiektem mostowym będąca przedmiotem inwestycji zlokalizowana jest wTuplicach ul. Kościuszki. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, tj.występowanie pęknięć, znaczne ubytki powierzchni betonowych a w tych miejscach znaczną korozję stali zbrojeniowej. Na dzień dzisiejszy z uwagi na zły stan techniczny, wiadukt został zamknięty dla ruchu. Istniejący wiadukt drogowy przeprowadza drogę powiatową nad dawnymi terenami kolejowymi (obecnie linia kolejowa została rozebrana). Wiadukt jest obiektem trójprzęsłowym, żelbetowym. Schemat statyczny obiektu stanowi ramownica. Dźwigary główne wykonane są w postaci żelbetowych belek o zmiennej wysokości od 30-64 cm, grubości 25 cm, sztuk 5 w rozstawie co 1,37 m. Nad podporami dźwigary zwieńczone są poprzecznicami. Na tak ukształtowanym ruszcie wykonany jest zespolony żelbetowy pomost monolityczny grubości min. ok. 18 cm. W części górnej pomostu wykształtowane są chodniki techniczne szerokości 0,74 m oraz jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m. Pomost na krawędziach ograniczony jest obustronnie balustradą stalową wysokości ok. 1,1 m wykonaną z rurek oraz płaskowników, natomiast jezdnia na obiekcie ograniczona jest obustronnie wyniesionymi żelbetowymi kapami (chodnikami technicznymi) stanowiącymi jednocześnie „krawężniki”. Przęsła obiektu oparte są na podporach skrajnych za pośrednictwem stalowych łożysk stykowych.Na podpory obiektu składają się dwie podpory skrajne oraz dwie podpory pośrednie. Podpory skrajne „przyczółki” wykonane są w postaci masywnej konstrukcji ceglanej ze skrzydełkami równoległymi do osi jezdni. Długość korpusów wynosi ok. 6,44 m natomiast długość skrzydeł wynosi ok. 3,14 m i 1,54 m. Podpory pośrednie wykonane są w postaci żelbetowych filarów słupowych, po trzy słupy na podporę. Słupy o przekroju poprzecznym kwadratowym 32x32 cm posiadają zmienną wysokości od 3,9 m do 3,39 m. Filary posadowione są na żelbetowych ławach o wymiarach 0,89 m x 0,7 m dł. 8,35 m. Nie jest znany sposób posadowienia podpór, zakłada się, że obiekt może być posadowiony bezpośrednio, jednakże nie wyklucza się posadowienia pośredniego za pomocą pali. Podstawowe wymiary istniejącego obiektu: - długość całkowita 26,40 m - rozpiętość teoretyczna 7,17m+6,98 m + 7,22 m - szerokość całkowita obiektu 6,47 m, - skos obiektu ok. 79° 3.3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn„Budowa drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice”. Celem realizacji zadania jest zapewnienie użytkownikom bezpieczny i komfortowy przejazd przez przedmiotowy obiekt mostowy na odcinku drogi powiatowej nr 1098F. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z: a) inwentaryzacja - załącznik nr 1 b) projektu budowlanego z uzgodnieniami-załącznik nr 2 c) projektu wykonawczego - załącznik nr 3 d) stała organizacja ruchu - załącznik nr 4 e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 f) przedmiaru robót - załącznik nr 6 3.5. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w. dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie. 3.6. Zakres robót: • roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu wraz z konstrukcją jezdni z wywozem i utylizacją gruzu; • budowa obiektu mostowegoo konstrukcji z rury stalowej ocynkowanej spiralnie karbowanej; • wykonanie przejścia gospodarczego o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 3,5m; • budowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 6 m • budowę chodnika szerokości 2m • montaż stalowych barier ochronnych; • przebudowę zjazdu publicznego i indywidualnego, dojazdów, chodników celem dostosowania do parametrów projektowanych; • wykonanie odwodnienia; • umocnienie skarpy betonową kostką brukową, • usuwanie kolizji z urządzeniami obcymi m.in. poprzez zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi dwudzielnymi; • wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu; Parametry techniczne obiektu inżynieryjnego: 1. długość całkowita mierzona wzdłuż konstrukcji 24,08 m, 2. długość obiektu w osi trasy 10,49 m, 3. szerokość całkowita jezdni 6,0 m, 4. kąt skrzyżowania osi mostu (niwelety) z osią cieku 80°, 5. spadek podłużny konstrukcji 0,5 %. Konstrukcje jezdni i chodników Konstrukcja jezdni przejazdu technologicznego 6. szerokości jezdni 3,5 m + obustronne pobocza tłuczniowe szerokości min. 0,75 m 7. warstwy konstrukcyjne: a) warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 - gr. 4 cm, b) warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W 35/50 - gr. 5 cm, c) warstwa podbudowy - tłuczeń stabilizowany mech.o uziarnieniu 0/31,5 C90/3 gr 20cm, d) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. C3/4 gr 15cm, Konstrukcja jezdni nad obiektem oraz zjazdu publicznego 8. szerokości jezdni drogi powiatowej 6,0 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x30 cm wraz z oporem z betonu C12/15 9. szerokość jezdni zjazdu publicznego 4,95 m ograniczona obustronnie krawężnikiem najazdowym wraz z oporem z betonu C12/15, 10. warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdu publicznego: a) warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 - gr. 4 cm, b) warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W 35/50 - gr. 5 cm, c) podbudowa zasadnicza z AC22P beton asfaltowy - gr 7cm, d) warstwa podbudowy - tłuczeń stabilizowany mech.o uziarnieniu 0/31,5 C90/3 gr 20cm, e) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. C3/4 gr 15cm, Konstrukcja chodnika i zjazdu 11. szerokości użytkowa chodnika 2,0 m ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x30 cm wraz z oporem z betonu C12/15 oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie oporowej z betonu C12/15, 12. warstwy konstrukcyjne chodnika : a) nawierzchnia – kostka betonowa - gr. 8 cm, b) podsypka piaskowa - gr. 15 cm, 13. warstwy konstrukcyjne zjazdu indywidulanego szerokości 4,50 m : a) nawierzchnia – kostka betonowa - gr. 8 cm, b) podsypka piaskowa - gr. 5 cm, c) warstwa podbudowy - tłuczeń stabilizowany mech.o uziarnieniu 0/31,5 C90/3 gr 15cm. 3.7 Sposób wykonania prac: Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją wymienioną pkt 6. 3.8 Wymagania Wytyczne dla Wykonawcy a) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. b) Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska stosowne zatwierdzenia. c) Wykonawca przy realizacji zadania zobowiązany jest postępować zgodnie w wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu projektu przez Orange Polska. d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. e) Wykonawca zabezpieczy pnie drzew i krzewy przed uszkodzeniem podczas pracy maszyn drogowych w ich pobliżu. f) Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy. g) W przypadku uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. h) Wykonawca wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady powstałe przy realizacji inwestycji i) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa (w tym: projekt budowlany, wykonawczy), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 3) Przedmiar robót-element pomocniczy , 4) Istotne postanowienia umowy – wzór umowy. j) Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. k) Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. l) Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. czynności ogólnobudowlane, montażowe i instalacyjne. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. m) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach