Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej nr GL/1 wg DSD w Nadleśnictwie Zwoleń w km 0+000 do 1+996

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Miodne Leśniczówka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 762 021 , fax. 486 762 021
 • Data zamieszczenia: 2021-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń
  Miodne Leśniczówka 107/1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 486 762 021, fax. 486 762 021
  REGON: 67008073800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwolen.radom.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zwoleń

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej nr GL/1 wg DSD w Nadleśnictwie Zwoleń w km 0+000 do 1+996
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi leśnej nr GL/1 wg DSD w Nadleśnictwie Zwoleń w km 0+000 do 1+966” został podzielony na dwa etapy: • Etap 1 - obejmujący roboty budowlane realizowane w 2021 r. • Etap 2 – obejmujący roboty budowlane realizowane w 2022 r. 2) Zakres robót obejmuje budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej. W ramach budowy przewidziano wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz drogi publiczne, składnic, mijanek, budowę przepustów drogowych i pod zjazdami oraz rowów. Zakres robót obejmuje: • usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, • wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, • wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi, • odmuleniu/wymianie istniejących przepustów, • wykonanie stabilizacji cementem w km 0+000 do 0+150 • wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego jezdnia drogi głównej mijanki oraz zjazdy, • wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego jezdnia drogi głównej, mijanki oraz zjazdy, • wykonaniu poboczy z kruszywa, • wykonaniu gruntowej opaski oporującej, • oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowów z istniejących zarośli, • rozplantowaniu humusu poza krawędziami rowów, • porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach