Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej nr DR/27/3 na terenie leśnictwa Janów i Smolarnia od km 0+000 do km 4+148,65

Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz ogłasza przetarg

 • Adres: 26200 Końskie, Barycz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 375-38-50 , fax. 0-41 375-39-10
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
  Barycz
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 375-38-50, fax. 0-41 375-39-10
  REGON: 67008053700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barycz.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej nr DR/27/3 na terenie leśnictwa Janów i Smolarnia od km 0+000 do km 4+148,65
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi leśnej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Janów i Smolarnia od km 0+000 do km 4+148,65 w ciągu drogi leśnej o numerze DR/27/3, na terenie Nadleśnictwa Barycz. Dokładną lokalizację drogi, jej parametry oraz zakres czynności budowlanych do wykonania określa dokumentacja projektowa, która zawiera: a/ projekt budowlany i wykonawczy; b/ projekt zjazdu na drogę wojewódzką oraz projekt stałej organizacji ruchu; c/ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; d/ przedmiar robót; e/ opinię geotechniczną; f/ waloryzację przyrodniczą oddziaływania inwestycji na środowisko; stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. o/Końskie, nr rachunku: 70 1020 2629 0000 9602 0126 5032, z dopiskiem: Wadium w postępowaniu znak: SK.270.3.1.2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód przelewu zaleca się załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 6). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.barycz.radom.lasy.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej (oryginał) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach