Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej Jezierce – etap 3

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7620590, 7621390 , fax. 957 621 035
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin
  ul. Pierwszej Brygady 18
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7620590, 7621390, fax. 957 621 035
  REGON: 81053914328001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej Jezierce – etap 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej Jezierce – 3 etap - od km 1+250,00 do km 3+700,00. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową składającą się z: 1) projektu budowlanego - stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ; 3) przedmiaru robót - stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Droga przeznaczona do budowy położona jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, woj. lubuskie: 1) powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko, obręb ewidencyjny Goszczanowo, działka ewidencyjna nr 218/1, 304/2, 249, 218/2, 217, 216/2; 2) powiat gorzowski, gmina Santok, obręb ewidencyjny Lipki Wielkie, działka ewidencyjna nr 663, 662, 655, 654; 3) powiat międzyrzecki, gmina Skwierzyna, obręb ewidencyjny Świniary, działka ewidencyjna nr 3270/1, 3269/2, 3233/1, 3270/3, 3269/3, 3233/3, 3232/4, 3232/2, 3231/3, 3231/5, 523, 517, 3231/1, 3231/6, 3230/1, 3230/3, 3229/2, 3229/3, 3196/3, 3196/1, 3195/1, 3195/3, 3194/1, 3194/3, 3193/1, 3193/3, 3192/1, 3192/5, 278/3, 3191/5, 3191/4, 3191/2, 278/2, 3158, 3157/2, 3157/1, 3156/1, 3156/2, 3155/2, 3155/1, 3154/2, 3154/1, 3126/6, 3126/8, 3125/5, 3125/1, 3124/1, 3126/7, 3126/5, 3124/5, 3123/3, 3123/2, 3090/4, 3090/2, 3089/1, 3089/3, 3088/2, 3057/3, 3056/3. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz muszą być zgodne z polskimi normami, posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona do okresu równego okresowi gwarancji. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.): 1) wykonywanie nasypów i wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego; 2) wykonywanie warstw podbudów i nawierzchni przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 9 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BGŻ S.A., nr 45 2030 0045 1110 0000 0205 7150 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty (w osobnym opakowaniu) lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19 (Sekretariat). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) nazwę postępowania; 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 4) kwotę gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP; 6) termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na etapie składania ofert, oprócz oświadczeń wymienionych w pkt III.3, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg wzoru – zał. nr 8 do SIWZ) . Dokument taki powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu powinny jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. III.3. 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca,który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 6. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 - dokumenty składane są na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że wobec innego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia. 7. Od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4 dotyczących tego podwykonawcy - dokumenty składane są na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia. 8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej określonych w pkt III.5.1 ppkt 1, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4: 1) pkt 1 - składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. 2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9 ppkt 1 i ppkt 2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9 ppkt 2 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach