Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w Kompinie

Gmina Nieborów ogłasza przetarg

 • Adres: 99416 Nieborów, Aleja Legionów Polskich
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 385 613 , fax. 468 385 658
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieborów
  Aleja Legionów Polskich 26
  99416 Nieborów, woj. łódzkie
  tel. 468 385 613, fax. 468 385 658
  REGON: 75014836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nieborow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w Kompinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej w Kompinie i odcinka sieci teletechnicznej oraz przebudowa fragmentów dróg: powiatowej nr 2714E i drogi wewnętrznej” zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ). Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje: - przebudowę kolizji teletechnicznych, - odhumusowanie terenu, przeznaczonego pod jezdnię i pobocza, - wykonanie koryta i jego ukształtowanie wysokościowe – pod jezdnię i pobocza, - wykonanie przepustu pod skrzyżowaniem z droga powiatową, - wykonanie nowej konstrukcji jezdni, - wykonanie rowów i zjazdów wraz z przepustami, - uzupełnienie oznakowania pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: „Budowa drogi gminnej w Kompinie” 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 10.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto zamawiającego, a nie data złożenia przelewu. 10.3. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 10.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o nr konta: Nr 05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Nieborów z dopiskiem– wadium do przetargu pn.: „Budowa drogi gminnej w Kompinie” 10.5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 10.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego (do oferty załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć do ofert w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na stałe połączony z ofertą). 10.7. Zwrot wadium nastąpi w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 46 Ustawy Pzp. 10.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10.9.Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. 10.10. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 10.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1ustawy Pzp, dotyczący posiadania kompetencji lub prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ., do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ., oraz kosztorys ofertowy - sporządzony wg załącznika do SIWZ: a) Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w kosztorysie (załącznik do SIWZ), przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych (kosztorys stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, umożliwia Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac oraz prawidłowe wprowadzenie inwestycji jako środka trwałego na stan Gminy) a ocenie podlegać będzie ostateczna łączna ryczałtowa cena brutto. b) przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia, c) ilości podane w każdej pozycji wykazu są wielkościami informacyjnymi, wskazującymi jedynie orientacyjny zakres prac, które powinny być wykonane dla skompletowania danego elementu (roboty), za którą przysługuje wyliczone dalej wynagrodzenie ryczałtowe i nie mają znaczenia przy rozliczaniu wartości danego elementu (roboty) po jego wykonaniu, 14.2. Potwierdzenie wniesienia wadium – wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt. 10 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 14.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ. 14.4 Informację dotyczącą podwykonawców i zakresu robót, który wykonawca zamierza im powierzyć oraz wykaz firm podwykonawców, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert, którym zostanie powierzone wykonanie części zamówienia - wg załącznika nr 6 Jeśli wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców wówczas w załączniku nr 6 wpisuje "Nie Dotyczy". Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 14.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 14.6.W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5). - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 14 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, d) w przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt 14 SIWZ muszą być spełnione wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot. 14.7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 14.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 14.7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a) Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty o wartości minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda, podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 14.7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach