Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra-Sławoszewo-Bartoszewo) w miejscowości Dobra

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3113048 , fax. 0914241545
 • Data zamieszczenia: 2016-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Szczecińska 16A 16A
  72-003 Dobra, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3113048, fax. 0914241545
  REGON: 00053344600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobraszczecinska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra-Sławoszewo-Bartoszewo) w miejscowości Dobra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi z kostki brukowej betonowej, oświetlenia oraz przebudowa sieci teletechnicznej i energetyczne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach nr. 8-22, które są załącznikami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy). 2. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 16.02.2016 r. do godz. 10:30. 3. Wadium może być wnoszone w formach wynikających z art. 45 ustawy: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A., nr 46 1020 4795 0000 9302 0331 9639 (w tytule należy wpisać numer postępowania) 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - oryginał dokumentu powinien być w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM do przetargu pn.: Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra-Sławoszewo-Bartoszewo) w miejscowości Dobra. w kasie Zamawiającego, pok. 1 w budynku Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra (poniedziałki 8-17, wtorki i piątki 10-14, środy i czwartki 7-14), natomiast kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać zamieszczona w ofercie. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4) gdy odmówi uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wezwanie zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 10 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą. 8. W ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 10. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, Zamawiający zwraca wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobraszczecinska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach