Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady

Gmina Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, M. Skłodowskiej Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862165263 , fax. 8621652 64
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomża
  M. Skłodowskiej Curie 1a
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862165263, fax. 8621652 64
  REGON: 45066994400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminalomza.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Obsługa geodezyjna, II. Roboty sanitarne – sieć kanalizacji deszczowej 1. Roboty ziemne 2. Roboty montażowe 3. Studnie kanalizacji deszczowej, 3.1.Studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 3.2. Studnie z kręgów betonowych Ø 1500 mm. 3.3. Studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm. 4. Rurociągi kanalizacji deszczowej, 5. Budowa obiektów inżynierii wodnej 5.1. Montaż gotowego elementu prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego, 5.2 Budowa rowu, 6. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej 7. Roboty towarzyszące III. Roboty elektryczne 1. Demontaż napowietrznej linii nn 2. Montaż napowietrznej linii nn 3. Budowa kablowej linii nn 0,4kV 4. Demontaż oświetlenia ulicznego 5. Montaż linii oświetlenia ulicznego napowietrznego 6. Montaż linii oświetlenia ulicznego kablowego 7. Badania pomiary obsługa geodezyjna IV. Roboty budowlane na ulicy Bocznej 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Roboty w zakresie budowy dróg 3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 3.2. Stabilizacja cementem 3.3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw niezwiązanych C 50/3025 cm 3.4. Nawierzchnia jezdni z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.5. Nawierzchnia zjazdów z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.6. Nawierzchnia chodników z kostki polbruk grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.7. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej 3.8. Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej 3.9. Pobocza – nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm 3.10. Roboty wykończeniowe V. Roboty budowlane na ulicy Konarskiej 1. Roboty przygotowawcze 1.1. Roboty pomiarowe 1.2. Wycinka drzew 1.3. Oczyszczenie terenu z karpiny i krzaków 1.4. Usunięcie humusu 1.5. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty w zakresie budowy dróg 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 3.2. Stabilizacja cementem 3.3. Podbudowa zasadnicza z kruszyw niezwiązanych C 50/3025 cm 3.4. Nawierzchnia jezdni z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.5. Nawierzchnia zjazdów z kostki polbruk grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.6. Nawierzchnia chodników z kostki polbruk grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3.7. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej 3.8. Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej 3.9. Pobocza – nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm 3.10. Roboty wykończeniowe 4. Organizacja ruchu VI. Inwentaryzacja powykonawcza VII. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Zamawiający oświadcza, że przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do ustalenia ceny ofertowej. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji nie będzie upoważniało Wykonawcy do dochodzenia zapłaty za jej wykonanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 90 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łomży nr 54 8757 0001 0000 1717 2000 0040. Wadium musi znaleźć się na w.w. rachunku przed terminem określonym w dziale X pkt 1, przy czym termin ten dotyczy daty i godziny. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty. Dokument ten nie powinien być spięty na trwałe z ofertą – z uwagi na wymóg art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do dopełnienia przez Zamawiającego – oprócz przewidzianych ustawą Pzp. 8. Ustalenia dotyczące zwrotu wadium – zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca: 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych, 2. dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie dróg – stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach