Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty

Gmina Repki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 875 029 , fax. 257 875 066
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Repki
  ul. Parkowa 7
  08-307 Repki, woj. mazowieckie
  tel. 257 875 029, fax. 257 875 066
  REGON: 71158205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty” w skład której wchodzi: 2.1.1 Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby-Konaty( o długości 4,010 km ) na odcinku 0+000 km do 4,010 km która polega na wykonaniu następujących robót: a) wykonanie podbudowy b) wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego d) wykonanie oznakowania drogi 2.1.2 Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby-Konaty ( o długości 150 mb) na odcinku 4+010 km do 4,160 km która polega na wykonaniu następujących robót: a) wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego d) wykonanie oznakowania drogi 2.2 Szczegółowy zakres prac obejmuje Przedmiary robót - Załącznik nr 8ai 8b do SIWZ i Projekt wykonawczy - załącznik nr 9 do SIWZ oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót - załącznik nr 10 do SIWZ W sprawach nie uregulowanych w ww. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej. 2.3 Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. 2.4.Zatrudnienie na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni b) Roboty związane z wykonaniem podbudowy 2.4.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.4.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;) • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2.4.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 2 000,00zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności. 2.4.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia lub odstąpienia od umowy , jeżeli środki na sfinansowanie w/w zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać odszkodowanie. 2.6 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać: - uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach - wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót (koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej) jeżeli zachodzi konieczność jej wykonania - Wykonawca robót jest zobowiązany również do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami). - Roboty budowlane objęte zamówieniem wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, dokumentacja budowlaną, wytycznymi określonymi w SIWZ, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej, przedmiarach opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach