Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 156 433 456 , fax. 156 433 412
 • Data zamieszczenia: 2019-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 156 433 456, fax. 156 433 412
  REGON: 83040908600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli. 2. W ramach zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj należy wykonać: I etap: - Prace projektowe – opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. - opracowanie kompleksowego pełno branżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - po 1 egz. w wersji papierowej i 1egz. elektroniczny(płyta CD) dla Zamawiającego; - opracowanie projektu wykonawczego – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD) dla Zamawiającego; - opracowanie przedmiaru robót – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD) dla Zamawiającego; - opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - 5egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne terminy wykonania prac; - Na etapie tworzenia dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, przedmiary) winna być uzgadniana z Zamawiającym a przed złożeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zaakceptowana przez Zamawiającego. Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać w plikach nieedytowalnych(.pdf) i edytowalnych(.dwg, .doc, .xls, .ath itp.). Dokumentację należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe zgodne z Polskimi Normami. Projekt winien być oprawiany w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, ewentualnie konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wraz z dokładnym opisem. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz być podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. 1.) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do Eksploatacji W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy: - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ) – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD) dla Zamawiającego; - uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na użytkowanie; - uzyskanie ostatecznego(prawomocnego) pozwolenia na użytkowanie. II etap: - Roboty budowlane: a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, b) roboty rozbiórkowe: - budynków gospodarczych kolidujących z inwestycją, - elementów dróg i ulic, - elementów sieci uzbrojenia terenu, - elementów ogrodzeń, c) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć gazowa, - sieć ciepłownicza, - linie teletechniczne, - napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, - kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia, - kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, d) kanalizacja deszczowa: - wykonanie systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, kanałów i przykanalików, rowów odpływowych z systemem retencyjnym wód deszczowych wraz ze zmianą pozwolenia wodnoprawnego dla wylotu W_B (zgodnie z pismem PBI/PIF/MG/DK_77_Stlowa_Wola z dnia 17.09.2018 r.), - budowa studni deszczowych, wpustów drogowych zbierających wody z powierzchni jezdni, e) roboty drogowe: - budowa drogi łącznikowej pomiędzy projektowaną obwodnicą (węzeł „Solidarności”) a istniejącą DK-77 w Stalowej Woli (od km 0+000.00 do km 0+760.00), - budowa skrzyżowania jednopoziomowego z ulicą Spacerową, - budowa dróg serwisowych oraz zjazdów do istniejących działek, - budowa ciągu pieszo-rowerowego od km 0+000 do km 0+570, - budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki), - budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, f) oświetlenie: - budowa oświetlenia drogowego łącznika wraz z oświetleniem skrzyżowania z ul. Spacerową, g) drogowa kanalizacja teletechniczna: - budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej, h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu: - ustawienie barier ochronnych, - wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych, i) zieleń: - wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie, - nasadzenia zieleni izolacyjnej, - wykonanie trawników 4. Szczegółowy zakres rzeczowy usług i robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz koncepcji. 6. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km. 7. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro). 8. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu oprócz ceny będzie okres gwarancji i rękojmi. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 3 lat ÷ maksimum 7 lat. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi wyrażony w pełnych latach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższej niż 7 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 35 pkt. w Przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi krótsze niż 3 lata oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za: - roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1-3. 5) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 8 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium - Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli”. 3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 4. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) parafowany wzór umowy; 3) dowód wniesienia wadium; 2. Wykonawca wraz z ofertą winien załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach