Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów

Gmina Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 117 100 , fax. 486 142 048
 • Data zamieszczenia: 2021-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozienice
  ul. Parkowa 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 117 100, fax. 486 142 048
  REGON: 52374900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej 08KDD w miejscowości Chinów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 08 KDD w miejscowości Chinów gmina Kozienice”, o długości 572,92 m i szerokości 3,5 m BA, w ramach zadania zaprojektowano poszerzenia oraz mijankę. Wykonanie 6 utwardzonych zjazdów indywidualnych o szerokości 4,50 m, zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu Vp=30 km/h klasa drogi D, w tym: 1. Zakres prac: 1) Roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym usunięcie drzew, krzaków i zarośli, zdjęcie humusu, pielęgnacja drzew, przed usunięciem drzew należy uzyskać zezwolenie na ich usunięcie. 2) Roboty rozbiórkowe istniejących warstw nawierzchni i konstrukcyjnych, /nawierzchnia jezdni z kruszywa/, 3) Roboty ziemne, 4) Wykonanie nasypów, 5) Profilowanie podłoża i wykonanie podsypki piaskowej, 6) Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm min. 5,0 MPa, lub CBGM, 7) Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw łamanych, 8) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych, 9) Wykonanie warstwy wiążącej z BA KR2, 10) Wykonanie warstwy ścieralnej z BA KR2, 11) Wykonanie poboczy i wjazdów na posesję z kruszywa, 12) Wykonanie nasypów skarp i ich profilowanie, 13) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu, 14) Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, 15) Roboty porządkowe, 16) Regulacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgodnie z pismem KGK, 17) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 18) Inne zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach