Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych oraz przebudowa drogi pożarowej przy budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Czarnieckiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 565 38 85 , fax. 0-82 565 38 84
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego
  ul. Czarnieckiego 8
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 0-82 565 38 85, fax. 0-82 565 38 84
  REGON: 71277500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: miejska jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych oraz przebudowa drogi pożarowej przy budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej do miejsc postojowych oraz przebudowie drogi pożarowej przy budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) zdjęcie warstw humusu i/lub darniny; 3) rozbiórkę elementów dróg; 4) zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych; 5) roboty ziemne; 6) regulację pionowa studzienek i urządzeń podziemnych; 7) podbudowę z kruszyw; 8) nawierzchnię z betonu asfaltowego; 9) nawierzchnię z betonu kostki brukowej dla dróg i ulic; 10) chodnik z brukowej kostki betonowej; 11) umocnienie powierzchniowe skarp; 12) oznakowanie poziome i pionowe; 13) krawężniki betonowe; 14) betonowe obrzeża chodnikowe. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: 1) dokumentacja projektowa w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji oraz przedmiar robót wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do Specyfikacji. 4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Zamawiającego należy protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni od daty złożenia Zamawiającemu kompletu oświadczeń kierownika budowy oraz kierowników robót o przyjęciu obowiązków – zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 5. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 2) ustanowienie oraz zapewnienie stałej obecności na budowie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych, 3) odpowiedzialność za jakość wykonanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów, 4) prowadzenie dokumentacji budowy, 5) umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, na zasadach określonych w przepisach Prawa budowlanego i BHP 6) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) wraz z nadzorem właścicielskim, 8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania, 9)opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzania organu zarządzającego ruchem na terenie miasta Chełm, 10) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 11) uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, 12) wywóz i utylizacja asfaltu z rozbiórki,kosztem i staraniem Wykonawcy, 13) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót, 14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – w 3 egz., 15) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych w sposób zgodny z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego do wglądu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezależnych, systematycznych badań, pomiarów, prób oraz sprawdzeń w celu kontroli prawidłowego wykonania zamówienia, 16) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej m.in. z przepisów o systemie oceny zgodności i o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Akceptacja materiałów do wbudowania będzie następować na 7 dni przed ich wbudowaniem. Zastosowane materiały i urządzenia będą oznakowane znakiem CE lub B . Wykonawca będzie gromadził aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub etykiety ze znakiem CE lub B z partii materiałów dostarczonych na budowę, w celu ich dołączenia do dokumentacji powykonawczej. Prawidłowe, tj. zgodne z obowiązującymi przepisami etykiety, będą uważane za za spełniające wymogi deklaracji zgodności na wyrób budowlany. Roboty budowlane muszą zostać wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub aprobatami technicznymi (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane), 17) wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla dokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów, 18) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót, 19) organizacja i zgłaszanie gotowości odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru (w tym atesty, aprobaty, techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów), 20) wykonanie własnym kosztem i staraniem oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych, 21) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia. 6. W celu zmniejszenia uciążliwości w ruchu dla mieszkańców i użytkowników dróg Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do należytej organizacji wykonywanych robót oraz do minimalizacji utrudnień w ruchu z tytułu prowadzonych robót. 7. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentacje projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz lub „równoważne”. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, ze dane roboty budowlane, dostawy, usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy, usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako ośrodka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentacje techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy, usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje niezgodności wykonanych prac z dokumentacja techniczną. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie czynności robotnika budowlanego (drogowego) przy realizacji robót budowlanych wskazanych w pkt. A.III.2 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 2 Projektu umowy stanowiącym (załącznik nr 6 do SIWZ). 9. Materiały będące w dyspozycji Wykonawcy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), przepisach wykonawczych do tych ustaw, dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów dane lub dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreslonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.5-7 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.VI.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. A.VI.10 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oferta musi zawierać: 1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy, 5) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 6) kosztorys ofertowy sporządzony według zasad i wymogów określonych w pkt. A.XII SIWZ. 6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy). 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. A.XI.11 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach