Przetargi.pl
Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, 1 Maja 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598222011
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  1 Maja 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598222011
  REGON: 770979499
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie”. W związku tym, że przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, zamówienie będzie realizowane zgodnie z regulaminem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga, który stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.Zakres przedmiotu zamówienia: a) rozebranie zjazdów, chodników i jezdni,b) wykonanie jezdni, chodników, ciągów pieszo -rowerowych, ciągów pieszych,c) wykonanie oświetlenia ulicznego, d) budowa kanalizacji deszczowej,e) budowę kanału technologicznego (KTP2),f) zagospodarowanie terenów zielonych,g) zakup i montaż (zmiana) oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu,h) budowę zbiornika retencyjnego,i) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.),j) zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do niniejszej SWZ.Do obowiązków Wykonawcy należy:a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,c) zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt,d) dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane (w razie konieczności),e) dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń, f) zapewnienie dozoru mienia na własny koszt,g) zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody,h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy, także w przypadku osób trzecich, które w trakcie robót będą korzystać z drogi,i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji,j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,k) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych celem rozliczenia inwestycji,l) uzyskanie pisemnej zgody organu nadzorującego organizację ruchu dla odpowiednich dróg o właściwym ustawieniu wybudowanych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu),m) uzyskanie zgody na użytkowanie odcinków dróg objętych pozwoleniem na budowę.W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, przed rozpoczęciem prowadzenia robót, dostarczenia do siedziby Zamawiającego wykonanego i zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu na roboty które zostały przewidziane w dokumentacji i SWZ w okresie ich realizacji.Zamawiający w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu (na roboty które zostały przewidziane w dokumentacji i SWZ w okresie ich realizacji), przekaże plac budowy wykonawcy robót.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji, budynków, w tym również przyległych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SWZ. Przedmiar stanowi materiał poglądowy.Wykonawca odzyska materiały z rozbiórki, a w przyszłości mogące zostać wykorzystane przez Inwestora (nawierzchnię z kostki brukowej ułoży na palety, zabezpieczy do transportu) i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 7 km od miejsca prowadzenia robót. Pozostałe materiały rozbiórkowe (w tym urobek) niemogące zostać wykorzystane przez Inwestora Wykonawca podda utylizacji.Zakres prac został przedstawiony w dokumentacji budowlanej. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane (zastosowane materiały, urządzenia), odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, w szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą (lub równoważną) lub aprobatą techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót budowlanych dokumentacji odbiorowej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem, przy czym wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej Umowy w każdym przypadku staje się własnością Zamawiającego, a wynagrodzenie za jej wykonanie oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na polach eksploatacji zgodnie z poniższymi postanowieniami zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji, o której mowa powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – bez obowiązku uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, poza przewidzianym w § 3 ust.1 Umowy – majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do takiej dokumentacji na wszystkich znanych polach eksploatacji, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:1) wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności,2) zwielokrotnianie dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe;3) wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku 64124037831111000040808675 z dopiskiem „Wadium – Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie ”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: gmina Bytów, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł.Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy i/lub remontu dróg, a wartość każdej z nich wynosiła minimum 2 000 000,00 zł netto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach