Przetargi.pl
BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W SOŁECTWIE KOZA WIELKA

Gmina Perzów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-642 Perzów, Perzów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 61 060 , fax. 62 78 61 509
 • Data zamieszczenia: 2020-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Perzów
  Perzów 78
  63-642 Perzów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 61 060, fax. 62 78 61 509
  REGON: 25085520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W SOŁECTWIE KOZA WIELKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w m. Koza Wielka dz. nr 150/1. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Koza Wielka dz. nr 150/1 o łącznej długości ok. 1 000 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Karczowanie pni i wycinkę samosiewów w rejonie prowadzenia robót; c) Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; d) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu (mieszanka granitowa 0/63); e) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu (mieszanka granitowa 0/31,5); f) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z pozyskanego urobku pochodzącego z korytowania, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; g) Wyrównanie zjazdów do dróg polnych warstwą tłucznia gr. 5 cm po zagęszczeniu; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej specyfikacji, opisie technicznym i przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 63 8413 0000 0200 0619 2000 0006, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110). 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pok. nr 2 , w opieczętowanej kopercie z dopiskiem : „Wadium w postępowaniu na „Budowa dróg dojazdowych do pól w sołectwie Koza Wielka ”, a potwierdzoną kserokopię należy w sposób trwały załączyć w ofercie. 4. Nie należy załączać oryginału wadium do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 10.08.2020 r. do godz. 10 00. 6.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7. Załączona kserokopia dowodu wpłaty do oferty w sytuacji, gdy wadium w pieniądzu nie wpłynęło na konto zamawiającego do terminu jego wniesienia nie stanowi skutecznego wniesienia wadium. 7.Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 10. Zwrot i zatrzymanie wadium będą się odbywać zgodnie z art. 46 Pzp. 11.Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium przez lidera konsorcjum lub jednego z uczestnika konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum. 12. W przypadku Wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez jednego z uczestników konsorcjum w treści wadium musi być wyszczególniony pełen skład konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla spełnienia tego warunku Wykonawca przedkłada dokument, potwierdzający jego wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 7 ), 2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 1) 3)dowód wniesienia wadium (oryginał ),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach