Przetargi.pl
Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu

Gmina Malechowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 184 213 , fax. 943 184 305
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Malechowo
  Malechowo
  76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 184 213, fax. 943 184 305
  REGON: 33092092000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.malechowo.ibip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Domu wiejskiego w Ostrowcu o następujących parametrach – wolnostojący obiekt użyteczności publicznej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek nakryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej w układzie prefabrykowanych wiązarów drewnianych. Projektowany budynek zlokalizowany będzie w miejscowości Ostrowiec, gm. Malechowo na działce nr 409/81, obręb Ostrowiec. Charakterystyczne dane obiektu. - powierzchnia zabudowy 296,15 m2 - powierzchnia netto parteru 248,70 m2 - powierzchnia użytkowa parteru 231,43 m2 - kubatura 1708,00 m3 - wysokość w kalenicy nad terenem 7,77 m - szerokość elewacji frontowej 21,27 m - liczba kondygnacji nadziemnych 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Tabele równoważności materiałów stanowią załącznik do dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.04.2019 r do godz. 8:45 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). • Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo nr 36 9317 1012 0040 0073 2000 0030 – Urząd Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22 A. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie Zamawiającego nie później, jak przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. • Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej "oryginał wadium" która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). • Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium, oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego –zał. nr 8 do SIWZ informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 - wg zał. nr 3 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach