Przetargi.pl
Budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol.

Gmina Narol ogłasza przetarg

 • Adres: 37-610 Narol, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 63170 87, , fax. 16 6317104
 • Data zamieszczenia: 2020-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Narol
  ul. Rynek 1
  37-610 Narol, woj. podkarpackie
  tel. 16 63170 87, , fax. 16 6317104
  REGON: 65090063100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.narol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dane techniczne projektowanego obiektu: 1. Budynek domu przedpogrzebowego: - ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna, Powierzchnia zabudowy: 118,00m2 Powierzchnia użytkowa: 98,70m2 Kubatura: 641,01m3 Wymiary budynku: - szerokość: 8,00 m - długość: 16,34 m - wysokość: 7,57 m 2. Dzwonnica: Długość: 2,00m2 Szerokość: 1,80m2 Powierzchnia zabudowy: 3,60m2 Kubatura: 30,40m3 Opis prac budowlanych: • Roboty ziemne, • Ławy i ściany fundamentowe podziemia, • Ściany nadziemia, • Strop nad parterem, • Konstrukcja dachu i pokrycie, • Posadzki parteru, • Ścianki działowe, • Tynki wewnętrzne, • Roboty malarskie, • Stolarka okienna i drzwiowa, • Tynki i okładziny zewnętrzne, • Elewacje, • Opaska odwadniająca, pochylnia, taras, wejście boczne, chodniki, • Wewnętrzna instalacja wodociągowa, • Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, • Wewnętrzna instalacja grzewcza, • Wentylacja, • Instalacja chłodnicza, • Instalacja elektryczna, • Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, • Przyłącze energetyczne WLZ, • Przyłącze wodociągowe, • Przyłącze kanalizacji sanitarnej, • Dzwonnica, • Utwardzony podjazd, dojścia i parkingi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych, przedmiar robót stanowiąca/ce załącznik/i do niniejszej specyfikacji 2) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tyś zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk oferta. 2. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w formie pisemnej lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia o ile wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgonie z art. 22a PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach