Przetargi.pl
Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 378 400 , fax. 627 378 433
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
  al. Powstańców Wielkopolskich 16
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 378 400, fax. 627 378 433
  REGON: 25086404300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa domu pomocy społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, zwanym dalej OBIEKT-em lub DPS dla Powiatu Ostrowskiego wraz z zapleczami medycznymi, społecznymi i socjalnymi oraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami, miejscami postojowymi, placami i drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej, ogrodem i parkiem. DPS będzie zlokalizowany na terenie przy ulicy Staroprzygodzkiej na działkach oznaczonych geodezyjnie 6/18, 6/24 i 6,43, działki stanowią własność Powiatu Ostrowskiego. Ponadto zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na działkach 5, 6/10 i 6/19. Obiekt musi być przystosowany dla minimum 78 pensjonariuszu. W załączeniu Zamawiający przedkłada koncepcję architektoniczną opracowaną przez arch. Radosława Torzyńskiego, w której została określona funkcja, liczba i wymiary pomieszczeń oraz układ funkcjonalny dla pożądanego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego obiektu. Zamawiający udostępnia koncepcję do wykorzystania i informuje, że jest w posiadaniu niezbędnych praw do wykorzystania dzieła zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza opracowanie nowej koncepcji. W przypadku wykorzystania załączonej do niniejszego PFU koncepcji w projekcie budowlanym należy wskazać autora koncepcji. Obiekt musi spełniać wszelkie wymagania opisane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym i przepisach prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 450 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wzór oferty wraz z tabelą ofertową Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Do oferty należy załączyć opracowanie graficzne przedstawiające koncepcję funkcjonalną i architektoniczną w zakresie umożliwiającym jej ocenę zgodnie z postanowieniami siwz i pfu. Przedstawiona koncepcja musi być umieszczona w teczce formatu A4, posiadać kopię elektroniczną (na płycie CD lub DVD) oraz zostać przedstawiona na planszach formatu 100x70 w układzie pionowym. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach