Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – „Promenada” etap III

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2019-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – „Promenada” etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – „Promenada” etap III. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie m.in. następujących robót: 1) Roboty ziemne – wymiana gruntu, wykonanie nasypów, zagęszczenie podłoża; 2) Budowa sieci oświetlenia wraz z dostawą oraz montażem słupów oświetleniowych z oprawami typu LED; 3) Budowa przepustów; 4) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, stanowiska rekreacyjne oraz zjazd; 5) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego; 6) Wykonanie stanowisk rekreacyjnych z kostki betonowej; 7) Wykonanie zjazdu z betonu asfaltowego; 8) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 9) Dostawa oraz montaż elementów małej architektury; 10) Dostawa oraz montaż poręczy ochronnych; 11) Uporządkowanie terenu budowy; 12) Roboty wykończeniowe –umocnienie skarp, humusowanie oraz obsianie trawą; 13) Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu; 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej, zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz projektem umowy, 15) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach. 3. Zamawiający dzieli zakres przedmiotu zamówienia na zakres gwarantowany oraz zakres objęty prawem opcji. 4. Gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kartuzach nad jeziorem Karczemnym na działkach o nr ew. gr. 1/49, 1/50, 1/27, 1/26, obręb ewidencyjny nr 5 w Kartuzach w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kartuzach nad jeziorem Karczemnym”; 5. Zakres objęty prawem opcji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kartuzach nad jeziorem Karczemnym na działkach o nr ew. gr. 1/48, 1/38, obręb ewidencyjny nr 5 w Kartuzach w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kartuzach nad jeziorem Karczemnym”. 6. Realizacja zakresu przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji uzależniona jest od uzyskania decyzji pozwalającej rozpoczęcie robót budowlanych w tym zakresie oraz od wysokości środków finansowych, jakie Zamawiający będzie posiadał na ten cel. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do dnia 25.10.2019 r. 7. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w terenie. 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zarówno dla zakresu gwarantowanego jak i objętego prawem opcji, został określony w dokumentacji technicznej dołączonej do SIWZ, którą tworzą: dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiOR. Przedmiary traktować należy jako element pomocniczy do obliczania ceny oferty. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 11. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesięcy, 2) Okres udzielonej rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, 3) Wykonawca zobowiązany jest poinformować gestorów infrastruktury technicznej o rozpoczęciu oraz zakończeniu robót budowlanych a także uzyskać niezbędne odbiory techniczne, zgodnie z warunkami uzgodnień branżowych oraz opisem technicznym, 4) Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia, podlegają obowiązkowej akceptacji Zamawiającego, inspektorów nadzoru autorskiego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Podstawą akceptacji materiału jest wniosek materiałowy wraz z kartą katalogową produktu, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności, 5) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty budowlane w zakresie wykonania podłoża, podbudowy oraz nawierzchni. 12. Za plac budowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca robót. W razie korzystania z terenów przyległych do inwestycji to należy ten teren doprowadzić do stanu pierwotnego po zakończeniu wykonania zadania inwestycyjnego. 13. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy jako Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia elementu, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi spełniać: 1) min. parametry techniczno-użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub, 2) obowiązujące wymagania określone w dokumentach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Pzp, jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszono się do tych dokumentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ, 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię, 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz składa ich zobowiązania, zgodnie z pkt 2 Części IV SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach