Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe

Gmina Zakrzew ogłasza przetarg

 • Adres: 26652 Zakrzew, Zakrzew 51
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 105 122 , fax. 486 105 143
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzew
  Zakrzew 51
  26652 Zakrzew, woj. mazowieckie
  tel. 486 105 122, fax. 486 105 143
  REGON: 67022407700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  odcinku 5+00km do 5+845km w miejscowości Mleczków Opracowanie obejmuje budowę chodników, zjazdów indywidualnych, publicznych w pasie drogi wojewódzkiej nr 740 w Mleczków. Projekt obejmuje część drogową. Długość planowanego do budowy chodnika obejmuje odc. około 850,00mb. Część drogowa Stan istniejący: droga wojewódzka nr 740 posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego, oraz rowy obustronne, teren pod budowę chodnika obejmuje pobocze oraz rów. Stan projektowany: Chodnik zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami). W zakresie rozwiązań geometrycznych wymagane zaopiniowanie przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich, którego obowiązki wypełnia Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą przy ul: Ks. I. Kłopotowskiego 5 W opracowaniu należy ująć – budowę chodnika, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, relacji Mleczków dr 740 do drogi gminnej nr. 351311W, organizację ruchu stałą oraz na czas robót. Na projektancie spoczywa obowiązek wykonania operatu wodnoprawnego dla zamierzonej inwestycji. Wszelkie uzgodnienia z zarządcami dróg oraz właścicielami działek prywatnych należą do Projektanta. Wykonanie map do celów projektowych oraz wszelkie uzgodnienia, opinie należą do wykonawcy dokumentacji projektowej, za które ponosi wszystkie koszty. Inwestor zobowiązuje się do wykonania decyzji celu publicznego, gdy projektant dołączy wszystkie załączniki zgodne z wnioskiem celu publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej zwane BZP) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu Ww. oświadczenie wykonawca składa w formie pisemnej. Oświadczenie stanowi zał. nr 2 do SIWZ 2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie z ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oferta Wykonawcy (zgodnie ze wzorem załączonym do siwz, zał. nr 1) 5. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania czynności i zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach