Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz dwoma stanowiskami park & bike & ride.

Gmina Krapkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 466 800 , fax. 774 466 888
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krapkowice
  ul. 3 Maja 17
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 466 800, fax. 774 466 888
  REGON: 53141309900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz dwoma stanowiskami park & bike & ride.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania Dokumentacji Projektowej, jej realizacji oraz kompletacji wyposażenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 2.Inwestycja polegająca budowie ścieżki rowerowej z dwoma stanowiskami parkingowymi park & ride w Krapkowicach na dz. nr 6/4; 58/3- w zakresie ścieżki rowerowej, 24/2- w zakresie stanowisk postojowych.3.Realizacja obiektu rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej oraz wykonaniem stanowisk park & ride, kompletacji elementów małej architektury.4.Zamówienie obejmuje: -Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, -Po udzieleniu pełnomocnictwa od Zamawiającego wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na przebudowę obiektu zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa, -Sporządzenie projektów Wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych -Wykonanie robót na podstawie powyższych projektów, -Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,5. Spodziewanym efektem realizacji inwestycji jest zwiększenie infrastruktury rowerowej na terenie Krapkowic, ułatwiającej dotarcie mieszkańców do miejsc pracy, a także ich aktywizację fizyczną poza godzinami pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu niekorzystnych emisji CO2 do środowiska.6. Ścieżka rowerowa połączy miejsca potencjalnego zatrudnienia ( Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, zakłady produkcyjne na obszarze dawnych zakładów obuwniczych Otmęt, zakłady papiernicze) z miejscami zamieszkania ( Osiedle Sady, Osiedle XXX-lecia ) oraz rekreacji- siłownia na świeżym powietrzu zlokalizowana na terenie rekreacyjnym przy osiedlu XXX-lecia, hala sportowa im. Władysława Piechoty. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. Opis techniczny w odniesieniu do stanu istniejącego,7.Teren objęty opracowaniem obejmujący działki nr 6/4 i 58/3 w m. Krapkowice to były teren kolejowy przez który przebiegało połączenie kolejowe na trasie Prudnik- Gogolin. Parking przy Hali Widowiskowo- Sportowej znajduje się na dz. nr 24/2 w m. Krapkowice. Wszystkie w/w działki stanowią własność Gminy Krapkowice. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 8. Powierzchnia terenów objętych opracowaniem w zakresie ciągu pieszo- rowerowego:9.Powierzchnia działki nr 6/4 6 267 m2, 10. Powierzchnia działki nr 58/3 6 397 m2, 11. Razem powierzchnia działek 12 664 m2,12. Parametry obiektu: 13. Powierzchnia ścieżki rowerowej 2 147,50 m2, 14. Powierzchnia chodnika 1 608,38 m2, 15. Powierzchnia ciągu pieszo- rowerowego 3 755,88 m2, 16.Długość ścieżki pieszo- rowerowej 1,081 km, 17. Powierzchnia terenów objętych opracowaniem w zakresie parkingu dla samochodów osobowych oraz lokalizacji stanowisk bike & ride: 18. Powierzchnia działki nr 24/2 9 769 m2,19. Parametry obiektu: 20.Powierzchnia parkingu istniejącego 1 176,00 m2, 21.Powierzchnia projektowanego parkingu 300,00 m2, Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia opisane są w pkt 2 PFU. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je zarówno na etapie projektowania jak i na etapie wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz po wykonaniu przedmiotu zamówienia pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002. Na poleceniu przelewu należy zamieścić nazwę lub numer postępowania. 5.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na rachunku (wpływ środków na rachunek). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. 6.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Oryginał wadium wniesionego w pozostałych formach (pkt b-e) winno być dołączone do oferty jako odrębny dokument niezałączony z ofertą w sposób trwały, a kopię tego dokumentu załączyć do oferty. Kopia wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być również załączona do oferty. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 11.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2.Harmonogram rzeczowo - finansowy - wg załącznika nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach