Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKÓW REALIZOWANA PRZEZ POWIAT BYDGOSKI W ZADANIACH: CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁO-GORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKÓW REALIZOWANA PRZEZ POWIAT BYDGOSKI W ZADANIACH: CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁO-GORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia w m. Przyłęki od ul. Cmentarnej wzdłuż ul. Andrzeja Przysieckiego do połączenia z istniejącym chodnikiem na wysokości ul. Księżycowej (po stronie prawej w kierunku miejscowości Kobylarnia). Całkowita długość chodnika wynosi 776,50mb. W ramach zadania poza budową chodnika jest również miejscowe poszerzenie istniejącej jezdni, budowa zatoki postojowej naprzeciw istniejącego pawilonu handlowego, budowa odwodnienia - budowę rowów odwadniających, wpustów deszczowych wraz ze studniami chłonnymi, drenu z kruszywa z rurą drenarską oraz budowę zjazdów. Zakres Części 1 obejmuje m.in.: • rozbiórki istniejących nawierzchni zjazdów i chodników • wykonanie poszerzeń istniejącej jezdni • przebudowę zatoki autobusowej • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej • budowę odwodnienia • budowę chodników z kostki betonowej (o pow. ca 80 m2 • budowa przepustów • przebudowa hydrantów • wycinka drzew i krzewów • oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu • rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników do czasowego gromadzenia odpadów stałych (szamb), ……………………………………………………………………………………………………. Część 2 budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych oraz zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, zlokalizowane na skrzyżowaniu DP1926C z ul. Gościnna i Żeglarska w m. Łochowo Zakres Części 2 obejmuje oba etapy określone w dokumentacji projektowej, tj. m.in.: • roboty rozbiórkowe • budowę zatoki autobusowej • budowę chodników z kostki betonowej • oznakowanie pionowe, poziome, 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia dla obu Części określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek oraz zdjęty humus, nieprzewidziany do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek w/w materiałów, musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 4) Zamówienie ma być wykonane z materiałów nowych, nieużywanych. 5) W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dokonania przez uprawnioną osobę klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna. Ustaloną w ten sposób kwotę, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Powiatu. 6) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: - zapewnienia obsługi geodezyjnej, - wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem - wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 8) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. b) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową. c) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach